Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1260 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.6 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:244. Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, omstiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samtstiftelsen saknar skulder.Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på beslut enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)