Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 1 §

2 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:
 • 1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
 • 2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
 • 3 § förstatredje styckena om anläggningstillgångar,
 • 4 a–4 c §§ om finansiella instrument,
 • 5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
 • 7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
 • 8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
 • 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
 • 11 § första och andra styckena om ställda säkerheter,
 • 11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,
 • 12 § om lån till ledande befattningshavare,
 • 12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med närstående,
 • 13 § om konvertibla lån,
 • 14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
 • 16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
 • 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
 • 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
 • 19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
 • 22 § om pensioner och liknande förmåner,
 • 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
 • 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
 • 25 § om avtal om avgångsvederlag,
 • 26 § om uppgift om moderföretag, samt
 • 27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

7 kap. 4 §

3 För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar
 • 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554),
 • 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),
 • 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
 • 4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovisningslagen, samt
 • 5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningslagen.
Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 20 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag.

7 kap. 5 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:
 • 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 • 2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
 • a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 • b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
 • c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
 • d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,
 • 3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 • 4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
 • a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,
 • b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:
 • – 12 § om lån till ledande befattningshavare,
 • – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
 • – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
 • – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,
 • – 22 § om pensioner och liknande förmåner,
 • – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
 • – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
 • – 25 § om avtal om avgångsvederlag,
 • c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
 • d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
 • e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
 • f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § förstatredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt
 • g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

SFS 2010:1526

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
På regeringens vägnarPETER NORMANSonja Daltung(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.
Senaste lydelse 2009:36.
Senaste lydelse 2006:567.