Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1943 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. föreskrivs att 9 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Lagen omtryckt 1987:128. ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1997:269. Till sammanträdet ska samtliga kända delägare kallas. Är det ovisst vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan antas att okända delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.Kallelse ska i god tid före sammanträdet delges delägarna. För sådan delgivning gäller inte 14 § och 49 § första stycket 3 delgivningslagen (2010:1932).1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)