Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:2064 Utkom från trycket den 18 januari 2011Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078);utfärdad den 22 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62. föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.4 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2003:727. Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räkenskapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning anta att bytet har ett otillbörligt syfte.Trots bestämmelserna i förstatredje styckena får en filial i annat land ha sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)