Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 6 §

2 Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.
Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räkenskapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).
Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning anta att bytet har ett otillbörligt syfte.
Trots bestämmelserna i förstatredje styckena får en filial i annat land ha sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

SFS 2010:2064

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.
Senaste lydelse 2003:727.