Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:70 Utkom från trycket den 8 februari 2011Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;utfärdad den 27 januari 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112. föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2009:248. Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas föraktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, ochstiftelse.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)