Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

2 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för
  • 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
  • 2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
  • 3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
  • 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
  • 5. stiftelse.

SFS 2011:70

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)
Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.
Senaste lydelse 2009:248.