Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:204 Utkom från trycket den 22 mars 2011Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);utfärdad den 10 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177. föreskrivs att 21 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.21 kap.2 §2 §Bestämmelserna i 1 § gäller inte omgäldenären är en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund,gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår,lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, ellerlånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen ären svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ellerkommun, landsting eller kommunalförbund.Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)