Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

21 kap.

21 kap. 2 §

Bestämmelserna i 1 § gäller inte om
  • 1. gäldenären är en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund,
  • 2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår,
  • 3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, eller
  • 4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen är
  • 1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
  • 2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
  • 3. kommun, landsting eller kommunalförbund.
Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

SFS 2011:204

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.