Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ;

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (2006:922) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)1 (SCE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ.
För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället särskilda bestämmelser i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

6 §

2 Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE-förordningen.
Dessutom ska följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:
  • 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
  • 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen.
En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.
I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32–33, 35 och 35 a §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska
  • 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
  • 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
När det gäller förening som driver försäkringsrörelse gäller dessutom bestämmelserna i 2 kap. 16 § 3 försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer.

SFS 2011:265

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)
EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).
Senaste lydelse 2008:25.