Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

30 §

2 I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet
  • 1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
  • 2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
  • 3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller
  • 4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen.

SFS 2011:1400

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.
Senaste lydelse 2002:390.