Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1400 Utkom från trycket den 13 december 2011Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079);utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.30 §30 § Senaste lydelse 2002:390. I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighetatt göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, elleratt i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)