Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs 2 att 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 1 §

3 Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:
 • 1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,
 • 3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
 • 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
 • 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
 • 6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
 • 9 § förstafjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
 • 10 § om värdering av pågående arbeten,
 • 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
 • 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
 • 13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
 • 14 § om egna aktier,
 • 14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
 • 14 e § om värdering av säkrade poster,
 • 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
 • 16 § om omräkning av förlagsinsatser.

4 kap. 2 §

4 De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:
 • 1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § första stycket Finansinspektionens medgivande.
 • 2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 § första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.
 • 3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.
 • 4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tilllämpliga delar.
 • 5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.
 • 6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 • 7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket.

SFS 2011:1555

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)
Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051).
Senaste lydelse 2006:872.
Senaste lydelse 2009:35.