Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1555 Utkom från trycket den 23 december 2011Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;utfärdad den 15 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051). att 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:872. Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,9 § förstafjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,10 § om värdering av pågående arbeten,11 § om varulagrets anskaffningsvärde,12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,14 § om egna aktier,14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,14 e § om värdering av säkrade poster,15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt16 § om omräkning av förlagsinsatser.2 §2 § Senaste lydelse 2009:35. De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § första stycket Finansinspektionens medgivande.I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 § första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tilllämpliga delar.Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)