Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:54 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver att 23 § stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha följande lydelse.23 §23 § Senaste lydelse 2010:1693. Uppgår värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår till minst etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska Länsstyrelsen i Stockholms län utse och entlediga revisor i stiftelsen.Om Länsstyrelsen i Stockholms län enligt första stycket ska utse och entlediga revisor i en stiftelse, ska länsstyrelsen utse och entlediga revisor även i andra stiftelser som förvaltas av myndigheten, om myndigheten begär det. Länsstyrelsen får i sådana fall ta ut en avgift av myndigheten och disponera avgiftsinkomsterna.I andra fall än som avses i första och andra styckena ska myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars myndighetens chef utse och entlediga revisor i stiftelsen.Första–tredje styckena gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)