Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:55 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar;utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar dels att nuvarande 20 a § ska betecknas 20 b §, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.20 a §20 a §På begäran av en förening ska föreningens e-postadress och telefonnummer antecknas i föreningsregistret.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)