Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:60 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete;utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse.23 a §23 a §På begäran av en gruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i registret.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)