Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:303 Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);utfärdad den 24 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222. föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.9 kap.42 §42 § Senaste lydelse 2010:834. En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser:9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ brottsbalken, och2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69).En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken.Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller andra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)