Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:83 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.36 §36 § Senaste lydelse 2009:780. Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)