Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § revisorslagen (2001:883) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:102) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

37 §

Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i onödan.
En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.