Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 2–4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22–25 och 29 §§ samt rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse.

Auktorisation och godkännande

2 §

2 Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och 5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsnämnden. Prov för revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment.

3 §

3 Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.
Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns utbildning och yrkeserfarenhet.

4 §

4 För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden har
 • 1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller genomgått annan motsvarande utbildning med godkänt resultat,
 • 2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar, och
 • 3. under två år genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning.
Den praktiska utbildning som avses i första stycket 2 ska under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt som har sagts nu eller i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som lämplig att vara handledare.
Vid tillämpningen av första stycket 3 ska 60 högskolepoäng anses motsvara ett år.
Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första och andra styckena inte är uppfyllda.

7 §

5 En ansökan om auktorisation eller registrering görs skriftligen hos Revisorsnämnden. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.
Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

8 §

6 En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehålla
 • 1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 • 2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 • 3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och
 • 5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag för uppgifter om registernummer.

10 a §

7 Om Revisorsnämnden begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska nämnden godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Revisorsnämnden får begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

15 §

8 Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om
 • 1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
 • 2. bostadsadress och tjänsteadress, samt
 • 3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.
Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgift om
 • 1. firma, organisationsnummer och bolagsform,
 • 2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
 • 3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
 • 4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i bolaget,
 • 5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,
 • 6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller uppgift om var denna information finns tillgänglig, och
 • 7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget eller uppgift om var denna information finns tillgänglig.
Om en revisor är registrerad eller ett registrerat revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsnämndens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen samt, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.
Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgifter om revisorer från tredjeland.

16 §

9 En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, revisorn från tredjeland.
När Revisorsnämnden har meddelat beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgifter om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft.

22 §

10 Om den som har auktoriserats eller godkänts som revisor har en motsvarande auktorisation eller ett motsvarande godkännande i ett annat land inom EES, ska Revisorsnämnden underrätta behörig myndighet eller organisation i den staten om nämnden har meddelat beslut om upphävande av auktorisation eller godkännande eller beslut om varning. Av underrättelsen ska skälen för beslutet framgå. Underrättelsen ska ske sedan beslutet vunnit laga kraft.

23 §

11 För prövning av ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift på 2 600 kronor.
Om ansökan beviljas, ska revisorn eller revisionsbolaget betala en årsavgift på 4 300 kronor.

24 §

12 För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 16 §, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § andra stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 ska tillämpas.

25 §

13 Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsnämnden bestämmer storleken på avgifterna.

29 §

14 Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.
Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation, godkännande och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).

SFS 2013:226

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnders Ahlgren(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 5 § 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2005:5. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:1147.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.
Senaste lydelse 2009:901.
Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:574.
Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:574.
Senaste lydelse 2009:574.