Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:389 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.;utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249. föreskrivs att 7 och 9 §§ samt rubriken närmast före 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.Granskning och rapport7 §7 §Företagets revisor ska översiktligt för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning för ett företag har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget.9 §9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omden öppna redovisningens och den separata redovisningens utformning och innehåll i olika företag, ochgranskningen av den öppna redovisningen och den separata redovisningen enligt 7 §.Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att information från en öppen redovisning och en separat redovisning samt rapport enligt 7 § andra stycket ska ges in till en eller flera myndigheter.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Bestämmelserna i 7 § tillämpas första gången av företag för det räkenskapsår som inleds efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)