Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:435 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235. föreskrivs att 9 kap. 12 § stiftelselagen (1994:1220) ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före 9 kap. 12 § ska utgå vid utgången av juni 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)