Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:542 Utkom från trycket den 25 juni 2014Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293. föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 § och 7 kap. 4 och 31 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 5 § och 7 kap. 31 § ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:871. En årsredovisning ska bestå aven balansräkning,en resultaträkning,noter, ochen förvaltningsberättelse.I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys.6 kap.Kassaflödesanalys5 §5 § Senaste lydelse 1999:1112. I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.7 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:871. Koncernredovisningen ska bestå aven koncernbalansräkning,en koncernresultaträkning,noter,en förvaltningsberättelse, ochen kassaflödesanalys.Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalysSenaste lydelse 1999:1112. 31 §31 § Senaste lydelse 2009:34. Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 2 a–5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.Om moderbolaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)