Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:837 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341. föreskrivs att 16 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.16 a §16 a § Senaste lydelse 2005:1124. En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § ska ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.Av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud följer att den som har näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)