Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:843 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341. föreskrivs att 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.9 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:821. Tillsynsmyndigheten kanskilja en styrelseledamot från hans uppdrag om han är obehörig enligt 2 kap. 10 § eller enligt lagen (2014:836) om näringsförbud samt skilja en förvaltare som är obehörig enligt 2 kap. 19 § andra stycket från uppdraget,förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att fullgöra sina åligganden,förbjuda en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att verkställa ett beslut eller, om beslutet har verkställts, förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att göra rättelse om det kan ske.Att tillsynsmyndigheten har även andra befogenheter framgår av 4 kap. 5 och 8 §§ samt 5 kap. 4 §.Beslut om föreläggande eller förbud enligt första stycket 2 och 3 får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågan om att döma ut ett vite som förelagts enligt första stycket 2, om föreläggandet endast avser åliggande att inge en eller flera handlingar till tillsynsmyndigheten. I övriga fall prövas frågan av förvaltningsrätten enligt lagen (1985:206) om viten.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)