Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:374 Utkom från trycket den 12 juni 2015Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;utfärdad den 4 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211. föreskrivs att 3 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:999. Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas även på sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning, naturreservat och kulturreservat som har del i en samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.Den som innehar en fastighet på grund av ett testamentariskt förordnande, utan att någon har äganderätten till den, anses vid tillämpning av lagen som fastighetens ägare. Som ägare av ett naturreservat eller ett kulturreservat anses den som har beslutat om reservatet.En innehavare av en tomträtt i en fastighet som har del i en samfällighet enligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska vid tillämpning av lagen anses som delägare i fastighetsägarens ställe.När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 tilllämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Justitiedepartementet)