Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:816 Utkom från trycket den 11 december 2015Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 26 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36. föreskrivs att 7 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.7 kap.2 §2 §Vid beräkningen av värdet av stiftelsens tillgångar ska det i den balansräkning som avses i 1 § lämnas uppgift om den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnaderna. Sådana anläggningstillgångar som undergår fortlöpande värdeminskning ska dock tas upp till anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar, om man därigenom får ett högre värde.Vid beräkningen av summan av stiftelsens skulder ska hänsyn inte tas till skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av stiftelsens ekonomiska ställning, om stödet, för det fall att stiftelsen försätts i konkurs eller träder i likvidation, ska återbetalas först sedan övriga skulder till fullo har betalats.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)