Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter

Elektronisk ingivning

1 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 9 § lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter.

Kungörande

2 §

När en rapport enligt lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter har getts in, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som myndigheten ger ut. Kungörandet ska ske senast månaden efter den då rapporten har godtagits av myndigheten.
Kungörelsen ska innehålla uppgift om
  • 1. namn och organisationsnummer på det företag som rapporten avser eller, i fråga om en rapport på koncernnivå, namn och organisationsnummer på moderföretaget,
  • 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
  • 3. den tidpunkt då handlingen gavs in till Bolagsverket och diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.
I fråga om aktiebolag ska en kungörelse ske på samma språk som registreringen i aktiebolagsregistret.

Förvaring av ingivna handlingar

3 §

Rapporter som har getts in till Bolagsverket enligt lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter får föras över till ett maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos Bolagsverket.

SFS 2015:827

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.