Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:210 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs att 10 kap. 13 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.10 kap.13 §13 § Senaste lydelse 1995:1360. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort. Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 12 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)