Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:480 Utkom från trycket den 7 juni 2017Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 24 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260. föreskrivs att 7 kap. 18 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.7 kap.18 §18 §I fall som avses i 6 kap. 5 § är stiftelsen upplöst när tillgångarna förbrukats.När en stiftelses konkurs har avslutats utan överskott är stiftelsen upplöst.I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJacob Aspegren(Justitiedepartementet)