Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:635 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341. föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.5 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2010:836. En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 4 kap. 15 § andra stycket 2 denna lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)