Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:682 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353. föreskrivs att 6 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.6 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2016:947. Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1 och 7–9 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en MTF-plattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJacob Aspegren(Justitiedepartementet)