Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:173 Publicerad den 11 april 2018Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativUtfärdad den 5 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207. föreskrivs att 31 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.31 §31 § Senaste lydelse 2011:771. Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar eller driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar i stället för första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)