Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:710 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterUtfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. föreskrivs att 25 och 54 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterLagen omtryckt 1987:128. ska ha följande lydelse.25 §25 § Senaste lydelse 2008:544. En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten.Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighetsföreningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller någon annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i registret. I registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en samfällighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering i samfällighetsföreningsregistret tillämpas 19 kap. 3 och 4 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Hänvisningen i 4 § i det kapitlet ska då gälla en sådan klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra stycket i denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om samfällighetsföreningens firma på grund av 29 § första stycket andra meningen i denna lag inte får föras in i den delen av samfällighetsföreningsregistret.Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan vidare med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om samfällighetsföreningsregistret.54 §54 § Senaste lydelse 2010:999. I fråga om skyldigheten för en styrelseledamot, en syssloman enligt denna lag, en revisor eller en medlem att ersätta skada som han eller hon har tillfogat föreningen, en medlem eller en tredje man, och om talan om sådan ersättning, tillämpas 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. En sådan talan ska prövas av mark- och miljödomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)