Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:717 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)Utfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. föreskrivs att 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 § och 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.3 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2016:113. I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska en sådan värdeöverföring som avses i 12 kap. 1 § 2 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost.6 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1999:1112. Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar omväsentliga förändringar i medlemsantalet,summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, ochsumman av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.8 kap.15 §15 § Senaste lydelse 2015:813. Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),8 kap. 34, 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,28–30 §§ revisionslagen (1999:1079), och4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande liksom skälen för det anges.Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i attupplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, elleruppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)