Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1161 Publicerad den 26 juni 2018Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382. föreskrivs att 6 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.6 kap.3 §3 §Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar omväsentliga förändringar i medlemsantalet,summorna av belopp som ska betalas ut under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, ochsumman av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)