Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen (1991:614)

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska lyda ”Planens innehåll”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Intygsgivare”.

3 kap.

3 kap. 3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare.

SFS 2018:1335

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Hällströmer(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.