Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1657 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterUtfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. föreskrivs att 25, 28, 29 och 67 §§ och rubriken närmast före 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterLagen omtryckt 1987:128. ska ha följande lydelse.Registrering, stadgar och företagsnamn25 §25 § Senaste lydelse 2018:710. En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten.Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighetsföreningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller någon annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i registret. I registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en samfällighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering i samfällighetsföreningsregistret tillämpas 19 kap. 3 och 4 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Hänvisningen i 4 § i det kapitlet ska då gälla en sådan klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra stycket i denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om samfällighetsföreningens företagsnamn på grund av 29 § första stycket andra meningen i denna lag inte får föras in i den delen av samfällighetsföreningsregistret.Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan vidare med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om samfällighetsföreningsregistret.28 §28 § Senaste lydelse 1989:727. En samfällighetsförenings stadgar ska innehålla uppgifter omföreningens företagsnamn,den samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen,den ort där styrelsen ska ha sitt säte,hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet,hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,föreningens räkenskapsperiod,grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas,det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska ske och hur andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom samt den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas.Stadgarna får inte innehålla föreskrifter som strider mot denna lag eller annan författning.29 §29 § Senaste lydelse 2008:544. En samfällighetsförenings företagsnamn ska innehålla ordet samfällighetsförening. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra registrerade ännu bestående företagsnamn för samfällighetsföreningar i samma län. För registrering av en samfällighetsförenings företagsnamn gäller i övrigt bestämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn.Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet samfällighetsförening i sitt företagsnamn. Den som bryter mot detta döms till böter.67 §67 § Senaste lydelse 2016:196. Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut av den statliga lantmäterimyndigheten att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett beslut som gäller avskrivning av en ansökan eller anmälan om registrering eller vägrad registrering får överklagas inom två månader från dagen för beslutet.Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)