Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 5, 6 och 31 §§ och rubriken närmast före 9 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 5 §

2 Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om
 • 1. föreningens företagsnamn,
 • 2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
 • 3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
 • 4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,
 • 5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,
 • 6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,
 • 7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
 • 8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
 • 9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
 • 10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
 • 11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
 • 12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
 • 13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.
Företagsnamn

9 kap. 6 §

3 En bostadsrättsförenings företagsnamn ska innehålla ordet bostadsrättsförening.
I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För registrering av en förenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653) om företagsnamn.
Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar får använda ordet bostadsrätt eller en sammansättning med detta ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

9 kap. 31 §

4 Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive 23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett beslut om ändring av stadgarna så att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens företagsnamn på grund av 6 § tredje stycket i detta kapitel inte får föras in i Bolagsverkets register.

SFS 2018:1665

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.
Senaste lydelse 2018:715.
Senaste lydelse 2018:715.
Senaste lydelse 2018:715.