Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Regeringen föreskriver att 5, 9 och 11 §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.1 ska ha följande lydelse.

5 §

För varje samfällighetsförening ska registret innehålla följande uppgifter. I fråga om personuppgifter får ett register endast innehålla vad som särskilt föreskrivs i 7 och 8.
Registrets innehåll
Uppgift ska redovisas om följande (anges här med x)
 
bestående enhet
avregistrerad enhet
1. föreningens organisationsnummer 
2. föreningens företagsnamn 
3. den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar (förvaltningsobjekt) 
 
4. ändamålet med föreningens verksamhet (förvaltningsobjektets ändamål) 
 
5. den ort där styrelsen har sitt säte (kommun) 
6. föreningens postadress 
 
7. styrelsens medlemmar och en av länsstyrelsen förordnad ledamot eller syssloman med namn och postadress 
 
8. firmatecknare om en sådan har utsetts 
 
9. föreningens räkenskapsår (räkenskapsperiod) 
 
10. datum för registrering eller avregistrering av föreningen 
11. hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan förening eller ombildats 
 
12. hänvisning till en annan registermyndighet om föreningen flyttats över till ett annat län 
 
13. föreningens status (bestående eller avregistrerad) 
14. övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats på något annat ställe 

9 §

2 Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.
En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om
  • 1. föreningens organisationsnummer,
  • 2. föreningens företagsnamn,
  • 3. föreningens säte,
  • 4. föreningens adress, och
  • 5. datum för registrering eller avregistrering.
Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter.

11 §

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och då tillämpas avgiftsklass 5 för ärenden enligt 10 § 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt 10 § 2.
Avgift ska inte tas ut för registrering, som sker efter en anmälan om enbart adressändring eller efter en anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 3 kap. 22 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.
Avgift ska tas ut enligt 10 § 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

SFS 2018:1816

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:1456.
Senaste lydelse 2008:696.