Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:286 Publicerad den 24 maj 2019Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)Utfärdad den 16 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828. att 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.6 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2015:813. I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska förvaltningsberättelsen även innehållade senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), ochi förekommande fall, styrelsens förslag till nya riktlinjer.Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter som lämnas enligt 5 kap. 40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats.Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)