Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:611 Publicerad den 26 juni 2020Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)Utfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328. föreskrivs att 8 kap. 8 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.8 kap.8 §8 §Om bolaget inom den tid som avses i 6 § har gett in kopior av de handlingar som anges i 5 § men kopiorna inte är bestyrkta eller handlingarna på annat sätt har någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom den tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registreringsmyndigheten eller på annat lämpligt sätt.Första stycket gäller inte om registreringsmyndigheten har avregistrerat bolagets adress med stöd av 27 kap. 6 a § aktiebolagslagen (2005:551) och det inte finns något annat lämpligt sätt att sända underrättelsen till bolaget.Denna lag träder i kraft den 3 september 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)