Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 453/2003 av den 6 mars 2003 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta kravEuropeiska unionens officiella tidning nr L 069 , 13/03/2003 s. 0010 - 0011Rådets förordning (EG) nr 453/2003

av den 6 mars 2003

om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Efter Europeiska rådets möte i Sevilla den 21 och 22 juni 2002, där omprövningen av förordning (EG) nr 539/2001(3) före årets slut gavs högsta prioritet, har kommissionen granskat medlemsstaternas svar på kommissionens frågeformulär utifrån de kriterier som är relevanta för översynen av förordning (EG) nr 539/2001, det vill säga olaglig invandring, allmän ordning och säkerhet, Europeiska unionens yttre förbindelser med tredje land, den regionala sammanhållningen samt ömsesidigheten. Granskningen visar att Ecuador bör flyttas från bilaga II till bilaga I till förordning (EG) nr 539/2001 mot bakgrund av kriteriet om olaglig invandring.

(2) Den folkrättsliga utvecklingen, som har inneburit att vissa staters och enheters status och benämning har ändrats, bör återspeglas i bilagorna till förordning (EG) nr 539/2001. Östtimor bör därför strykas från del 2 i bilaga I där de territoriella enheterna anges och läggas till de stater som anges i del 1.

(3) Eftersom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om fri rörlighet för personer föreskriver fri rörlighet utan viseringstvång för medborgare i Schweiz och i medlemsstaterna bör Schweiz inte längre nämnas i bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001.

(4) Medlemsstaternas svar på frågeformuläret har dessutom visat att det bör göras en fördjupad granskning av regeln om ömsesidighet, om vilken kommissionen kommer att rapportera senare.

(5) Medlemsstaterna bör tillämpa viseringstvånget för medborgare i Ecuador på samma sätt. Ett datum bör därför fastställas för när samtliga medlemsstater skall börja tillämpa viseringstvånget.

(6) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket(4), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt A i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet(5).

(7) Förenade kungariket och Irland deltar inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i de länderna.

(8) Denna förordning utgör en rättsakt som bygger vidare på Schengenregelverket eller som på annat sätt hänför sig till det regelverket i den mening som avses i artikel 3.1 i anslutningsakten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 539/2001 skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga I:

a) "Östtimor" skall flyttas från del 2 ("Territoriella enheter och myndigheter som inte erkänns som stater av samtliga medlemsstater") till del 1 ("Stater"), där det skall placeras sist, efter "Zimbabwe".

b) "Ecuador" skall läggas till i del 2, där det skall placeras före "Palestinska myndigheten".

2. "Ecuador" och "Schweiz" skall strykas från del 1 i bilaga II.

Artikel 2

Kommissionen skall senast den 30 juni 2003 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om ömsesidighetens konsekvenser och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 3

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa viseringstvånget för medborgare i Ecuador från och med den 1 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2003.

På rådets vägnar

D. Reppas

Ordförande

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2) Yttrande avgivet den 12 februari 2003.

(3) EGT L 81, 21.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2414/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 1).

(4) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.