Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 3308/80 av den 16 december 1980 om ändring av den europeiska beräkningsenheten till ecu i gemenskapens rättsakterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 345 , 20/12/1980 s. 0001 - 0001

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0007

"Grekisk specialutgåva

" Område 01 Volym 3 s. 0007

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0007

Spansk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0081

Portugisisk specialutgåva: Område 10 Volym 1 s. 0081RÅDETS FÖRORDNING (EEG, EURATOM) nr 3308/80 av den 16 december 1980 om ändring av den europeiska beräkningsenheten till ecu i gemenskapens rättsakter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3180/78 () definieras en ny beräkningsenhet, kallad ecu.

Samma beräkningsenhet bör utnyttjas överallt i gemenskapen. Den europeiska beräkningsenheten bör därför ersättas med ecu i gemenskapens alla rättsakter.

I samband med övergången från europeiska beräkningsenheter till ecu bör det införas en bestämmelse om att fordringar och förpliktelser, som uppstått i europeiska beräkningsenheter också i fortsättningen skall uttryckas i europeiska beräkningsenheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I de av gemenskapens rättsakter som gäller vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande skall "europeisk beräkningsenhet" ändras till "ecu".

Artikel 2

Den definition av den europeiska beräkningsenheten som gällde före denna förordnings ikraftträdande skall fortsätta att tillämpas på rättigheter och förpliktelser som uppstod innan denna förordning trädde i kraft och som fastställdes i europeiska beräkningsenheter.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1980.

På kommissionens vägnar

Colette FLESCH

Ordförande

() EGT nr C 55, 5.3.1980, s. 13.

() EGT nr C 147, 16.6.1980, s. 134.

() EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1.