Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 610/90 av den 13 mars 1990 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 070 , 16/03/1990 s. 0001 - 0027

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 4 s. 0049

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 4 s. 0049RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 610/90 av den 13 mars 1990 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 78h i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 209 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Den förlikning som avses i den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen(4) ägde rum i ett förlikningsutskott.

Med beaktande av slutsatserna från Europarådet som samlades i Bryssel den 11, 12 och 13 februari 1988, och

med tanke på utvecklingen av gemenskapernas allmänna budget och på den erfarenhet som uppnåtts vid den konkreta tillämpningen av budgetförordningen(5), senast ändrad genom förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2049/88(6), (hädanefter kallad "budgetförordningen"), är det nödvändigt att ändra några av bestämmelserna i budgetförordningen.

Budgetstrukturen måste förbättras och nödvändiga förutsättningar bör skapas för en effektivare förvaltning av anslagen.

Begreppen "differentierade anslag" och "icke-differentierade anslag" måste definieras, och det skall preciseras att fleråriga transaktioner skall föras upp som differentierade anslag.

Vissa bestämmelser behöver revideras, bl. a. med hänsyn till ordningen med tillfälliga tolftedelar och överföringar.

Det är viktigt att bestämmelserna beträffande budgetens genomförande preciseras.

Bestämmelser bör införas i budgetförordningen om förfarandet för ändrings- och tilläggsbudgetar, om upprättande av redovisningarna, om en bättre organisation vad gäller förbindelserna mellan institutionerna och revisionsrätten och om meddelande till den budgetansvariga myndigheten om användningen av förskott från garantisektionen vid EUFJ.

Det är nödvändigt att förbättra utformningen av anslagen för verksamheter inom forskning och teknisk utveckling.

Budgetförordningen bör innehålla särskilda bestämmelser om förvaltningen av gemenskapens bistånd till tredje land och om administrativa anslag som gäller anställda som tjänstgör i tredje land och den administration som har samband med den tjänstgöringen.

Med tanke på ändringar i författningarna rörande livsmedelsbidrag, förefaller det inte längre nödvändigt att bibehålla särskilda bestämmelser i budgetförordningen för detta område.

Mot bakgrund av tekniska framsteg vad gäller förvaltnings- och bokföringsmetoder, bör bestämmelser fastställas som gör det möjligt att genomföra budgeten med hjälp av datateknik.

Det är att föredra att vissa belopp i samband med tilldelning av kontrakt och i samband med förteckningar fastställs genom genomförandebestämmelser till denna budgetförordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Budgetförordningen ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 andra stycket skall tredje strecksatsen ersättas med följande:

"- de av Europeiska atomenergigemenskapens inkomster och utgifter, som får tas upp i budgeten i enlighet med Euratomfördraget och de rättsakter som antas för dess genomförande."

2. I artikel 1.2 skall andra stycket ersättas med följande:

"Utgifter får inte godkännas för en period som är längre än ett budgetår."

3. Artikel 1.3 skall ersättas med följande:

"3. Administrativa utgifter för perioder som är längre än ett budgetår skall belasta budgeten för det budgetår då utgifterna effektueras. Detta gäller utgifter som har uppkommit genom

- avtal som slutits i enlighet med lokal praxis,

- avtalsbestämmelser, särskilt gällande tillhandahållande av utrustning."

4. Artikel 1.3a, 1.4 och 1.5 skall ersättas med följande:

"4. Budgeten får innehålla differentierade och icke-differentierade anslag. Differentierade anslag är sådana som ger upphov till åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

Projekt som sträcker sig över flera år förs upp som differentierade anslag.

Åtagandebemyndiganden skall för det innevarande budgetåret täcka den totala kostnaden för de rättsliga förpliktelser som gjorts i samband med projekt vilkas genomförande sträcker sig över en längre period än ett budgetår.

Betalningsbemyndiganden skall täcka utgifter som uppkommit genom åtaganden som gjorts under innevarande och/eller tidigare budgetår.

5. Differentierade anslag skall redovisas i budgeten på följande sätt:

- Åtagandebemyndiganden som givits för det berörda budgetåret och betalningsbemyndiganden för samma budgetår skall föras upp under sina respektive rubriker.

- De årliga betalningsbemyndiganden som bedöms erforderliga för påföljande budgetår skall redovisas tillsammans med åtagandebemyndigandena i en översikt i anmärkningarna till budgeten.

Åtskillnaden mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden skall göras inom ramen för budgetprocessen.

6. Åtagandebemyndigandena utgörs av summan av de icke-differentierade anslagen och den del av de differentierade anslagen som utgörs av åtagandebemyndiganden.

Betalningsbemyndigandena utgörs av summan av de icke-differentierade anslagen och den del av de differentierade anslagen som utgörs av betalningsbemyndiganden.

7. För uppfyllande av rättsliga åtaganden som gjorts i samband med projekt som sträcker sig över en längre period än ett budgetår skall en tidsfrist fastställas, som på lämpligt sätt måste preciseras för mottagaren när stödet beviljas.

När denna tidsfrist fastställs skall vederbörlig hänsyn tas till att de projekt som finansieras skall genomföras under flera år, samt till de särskilda villkoren för genomförandet inom olika interventionsområden.

Kommissionen får under särskilda omständigheter justera tidsfristen för uppfyllandet av dessa åtaganden på grundval av lämplig dokumentation från mottagarna."

5. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Budgetanslagen måste användas i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller sparsamhet och kostnadseffektivitet. Kvantifierade mål måste ställas upp och deras förverkligande övervakas.

Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta för att säkerställa att systemen för decentraliserad förvaltning av gemenskapsmedel är lämpligt utformade. Detta samarbete skall innefatta ett snabbt utbyte av all nödvändig information."

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 3

1. Alla förslag eller meddelanden som kommissionen förelägger rådet och som kan ha konsekvenser för budgeten - även betydande förändringar av antalet anställda - måste innehålla en redovisning av budgetkonsekvenserna. Redovisningen skall vid behov uppdateras mot bakgrund av överläggningarnas fortskridande.

2. För verksamheter som är av operativ natur skall redovisningen innehålla en lämplig motivering för det belopp som gemenskapen skall bidra med. Motiveringen skall vid behov stödja sig på relevanta statistiska uppgifter.

3. När det gäller verksamheter som sträcker sig över flera år skall redovisningen innehålla en beräkning av de uppskattade årliga behoven av anslag och tjänster. När denna beräkning upprättas skall hänsyn även tas till den budgetplan som finns som bilaga till Interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättrat budgetförfarande(1).

4. När så är lämpligt skall kommissionen i redovisningen informera om åtgärder för att förebygga bedrägerier inom den berörda sektorn.

5. Vid budgetförfarandets början skall kommissionen tillhandahålla information som möjliggör en jämförelse mellan anslagsbehovens utveckling och de ursprungliga beräkningarna i redovisningarna.

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 33.".

7. Artikel 3 skall betecknas artikel 4 och ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Om inte annat följer av artikel 27 skall alla inkomster och utgifter i sin helhet tas upp i budgeten och på kontona utan att justeras mot varandra.

2. De totala inkomsterna skall täcka de totala betalningsbemyndigandena.

Trots föregående stycke skall vissa inkomster endast användas för bestämda ändamål, bl. a. följande:

- Finansiella bidrag från medlemsstaterna till vissa forskningsprogram i enlighet med artikel 6 andra stycket och artikel 11.2 c i rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel(1).

- Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t. ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat.

- Bidrag till gemenskapsverksamheter från icke-medlemsstater eller olika organ.

- Inkomster från tredje man för arbete som utförts på begäran.

3. Kommissionen får ta emot alla donationer som görs till gemenskaperna, t. ex. i form av fonder, subventioner, gåvor och legat.

Kommissionen får ta emot donationer som kan föra med sig kostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran. Om inga invändningar har framförts under denna tid skall kommissionen fatta ett slutgiltigt beslut om godkännande.

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 24.".

8. Artikel 4 skall betecknas artikel 5. Nuvarande text skall betecknas punkt 1 och följande punkt 2 skall läggas till:

"2. Åtagande eller godkännande av utgifter utöver beviljade anslag får inte medges. Detta påverkar emellertid inte tillämpningen av artikel 27.2."

9. Artikel 5 skall betecknas artikel 6 och ersättas med följande:

"Artikel 6

Budgetåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

Ett budgetårs inkomster skall tas upp i räkenskaperna för detta budgetår på grundval av de belopp som tagits emot under budgetåret, med undantag för de egna medel för januari månad det närmast följande budgetåret, som kan inbetalas i förskott i enlighet med artikel 10.2 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om tillämpning av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel(1).

Justering av posterna med avseende på egna medel från mervärdesskatt, supplementära medel baserade på bruttonationalinkomsten och, i förekommande fall, finansiella bidrag skall utföras i enlighet med artikel 10.3 tredje och fjärde styckena i ovannämnda förordning.

De anvisade anslagen skall endast användas till att täcka utgifter som uppkommit och betalats under det budgetår för vilket anslagen beviljades, utom i undantagsfall enligt artiklarna 7 och 103, samt för att täcka skulder som kan hänföras till tidigare budgetår och för vilka inga anslag överförts.

Åtagandena skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de åtaganden som gjorts fram till den 31 december.

Utgifterna för ett budgetår skall tas upp i räkenskaperna för det året om godkännandet nådde styrekonomen senast den 31 december och räkenskapsföraren senast den 10 januari följande år, och om betalningen effektuerades av räkenskapsföraren senast den 15 januari.

Trots de två föregående styckena skall hänsyn tas till de utgifter garantisektionen vid EUGFJ har under ett budgetår i enlighet med reglerna i artikel 101.

(1) EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1.".

10. Artikel 6 skall betecknas artikel 7.

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Under budgetrubriker där ingen åtskillnad görs mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, skall anslag för vilka inget åtagande gjorts vid utgången av det budgetår då de beviljades normalt förfalla.

Anslag för löner och arvoden till institutionernas ledamöter och personal samt preliminära anslag får inte överföras mellan budgetår.

Emellertid gäller följande:

a) Beslut kan fattas om överföring, dock endast till det närmast följande budgetåret, av anslag för vilka inget åtagande gjorts vid utgången av ett budgetår, om anslagen under de aktuella rubrikerna i budgeten för det närmast följande budgetåret inte är tillräckliga för att täcka behoven samt av anslag för vilka åtaganden gjordes efter den 15 december för inköp av lager eller utrustning samt utförande av arbete eller leveranser.

b) Anslag som avsatts för ännu utestående betalningar enligt åtaganden som gjorts före utgången av budgetåret, med undantag för åtaganden som gjorts efter den 15 december för inköp av lager eller utrustning samt utförande av arbete eller leveranser, skall automatiskt överföras, dock endast till det närmast följande budgetåret."

b) Punkt 2 sista stycket skall ersättas med följande:

"Kommissionen skall senast den 15 mars underrätta den budgetansvariga myndigheten om det beslut som fattats och för varje post i budgeten ange hur de fastställda kriterierna tillämpats på varje överföring.

Anslag för särskilda ändamål får inte överföras."

c) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Vad gäller anslag om vilka ett beslut om överföring mellan budgetår får fattas i enlighet med punkt 1 a skall kommissionen senast den 15 februari till den budgetansvariga myndigheten överlämna välgrundade ansökningar om överföring av anslag som ingivits av Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten och kommissionen själv.

Överföring av sådana anslag kan endast föreslås av särskilda skäl för att möta tvingande behov som inte kan täckas med anslagen från det närmast följande budgetåret. I princip är sådana överföringar avsedda att täcka behov som normalt uppstår under det föregående budgetåret men för vilka anslagen inte kunde användas i rätt tid, på grund av förseningar som utanordnaren inte kan hållas ansvarig för.

Rådet skall efter samråd med Europaparlamentet fatta beslut med kvalificerad majoritet om ansökningar om överföring av utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa.

Europaparlamentet skall efter samråd med rådet fatta beslut om ansökningar om överföring av andra utgifter än sådana som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa.

Om inget beslut har fattats av den budgetansvariga myndigheten inom sex veckor skall ansökningar om överföring anses vara beviljade."

d) Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. För de särskilda inkomster som avses i artikel 4.2 gäller att oanvända inkomster och anslag som är disponibla den 31 december skall överföras automatiskt."

e) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Följande anslag skall förfalla vid årets utgång:

a) De anslag från det föregående budgetåret

- som överförts genom ett beslut av den budgetansvariga myndigheten enligt punkt 1 a, och för vilka inget åtagande och ingen utbetalning gjorts,

- som överförts automatiskt enligt punkt 1 b, och som inte har utbetalats,

- som överförts av kommissionen enligt punkt 2 och som inte utnyttjats vid budgetårets utgång.

b) De anslag från det innevarande budgetåret som inte har överförts."

f) Punkt 6 sista stycket skall ersättas med följande:

"Kommissionen skall senast den 15 mars underrätta den budgetansvariga myndigheten om det beslut som fattats och för varje post i budgeten ange skälen för att göra anslagen disponibla igen."

g) Följande punkt 7 skall läggas till:

"7. Inkomster som uppkommer genom återbetalning av förskott från mottagare av gemenskapsstöd skall redovisas på avräkningskontona.

Vid början av varje budgetår skall kommissionen undersöka dessa inkomsters storlek och utifrån behoven bedöma om användning på nytt är nödvändig under den budgetrubrik där medlen för de ursprungliga utgifterna togs.

Kommissionen skall fatta detta beslut före den 15 februari varje budgetår och senast den 15 mars underrätta den budgetansvariga myndigheten om beslutet.

Inkomster som inte har använts på nytt skall redovisas under övriga inkomster för det budgetår då de togs upp."

h) Punkt 7 skall betecknas punkt 8 och skall ersättas med följande:

"8. I inkomst- och utgiftsredovisningen skall redovisas de automatiska överföringarna mellan budgetår, de anslag som överförts genom beslut av den budgetansvariga myndigheten, de anslag som överförts genom beslut av kommissionen och de anslag som genom beslut av kommissionen gjorts disponibla igen efter det att åtagandena har dragits tillbaka eller anslagen återbetalats."

i) Punkt 8 skall betecknas punkt 9 och skall ersättas med följande:

"9. Vid budgetens genomförande skall användningen av de överförda anslagen för varje post i budgeten redovisas separat i räkenskaperna för det innevarande budgetåret."

11. Artikel 7 skall betecknas artikel 8 och ändras på följande sätt:

- Första och andra stycket skall numreras 1 och 2.

- Tredje stycket skall ersättas med följande:

"3. Utgifter för hyror eller liknande som i enlighet med bestämmelser i lag eller avtal skall betalas i förskott får, för betalningar från den 20 december och framåt, belasta anslagen för det närmast följande budgetåret."

12. Artikel 8 skall betecknas artikel 9 och ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Om budgeten inte slutgiltigt antagits vid budgetårets början gäller bestämmelserna i artikel 78b i Parisfördraget, artikel 204 i Romfördraget och artikel 178 i Euratomfördraget för åtagande och betalning i samband med utgifter som principiellt godkänts i den senast antagna budgeten.

En utgift skall anses som principiellt godkänd i den senast antagna budgeten om det hade varit möjligt att föra den till en specifik budgetrubrik under det berörda budgetåret.

2. a) För varje kapitel får åtaganden göras

- för upp till en fjärdedel av de totala anslag som tagits upp i det berörda kapitlet för det föregående budgetåret, med hänsyn tagen till alla överföringar, plus en tolftedel för varje avslutad månad,

- utan överskridande av de anslag som tas upp i budgetförslaget eller, om sådant inte finns, i det preliminära budgetförslaget.

Sådana övergripande preliminära åtaganden av garantisektionen vid EUGFJ som avses i artikel 99 skall i dessa bestämmelser behandlas som åtaganden.

b) För varje kapitel får månadsvisa utbetalningar göras

- med upp till en tolftedel av de totala anslag som tas upp i det berörda kapitlet för det föregående budgetåret, med hänsyn tagen till alla överföringar,

- så länge denna åtgärd inte medför att kommissionen för någon månad får till sitt förfogande anslag som överskrider en tolftedel av de anslag som tas upp i budgetförslaget eller, om sådant inte finns, i det preliminära budgetförslaget.

3. Om det är nödvändigt för gemenskapens fortsatta verksamhet eller för administrativa behov gäller följande:

a) För utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa får rådet, efter begäran från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet, med kvalificerad majoritet fatta beslut om att samtidigt bevilja två eller flera tillfälliga tolftedelar för både åtaganden och betalningar utöver dem som automatiskt görs disponibla enligt punkt 2 a och b.

b) För andra utgifter än sådana som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa skall bestämmelserna i artikel 78b.2 andra stycket i Parisfördraget, artikel 204 tredje stycket i Romfördraget och artikel 178 tredje stycket i Euratomfördraget tillämpas.

De extra tolftedelarna skall beviljas i sin helhet.

Det totala årliga belopp som genom tolftedelarna beviljas för varje kapitel får inte överstiga det totala beloppet för motsvarande kapitel i det föregående årets budget, med hänsyn tagen till överföringar. Beloppet får inte heller överstiga det totala beloppet för motsvarande kapitel i budgetförslaget eller, om sådant inte finns, i det preliminära budgetförslaget.

4. Om, för ett visst kapitel, beviljandet av två eller flera tillfälliga tolftedelar som gjorts under de förhållanden som avses under punkt 3 inte gör det möjligt att täcka de utgifter som krävs för att undvika ett avbrott i gemenskapens fortsatta verksamhet på det aktuella området, kan i undantagsfall ett överskridande av det belopp som avses i punkt 3 sista stycket beviljas i enlighet med samma förfarande, förutsatt att den totala summan av de anslag som beviljades i budgeten för det föregående året inte överskrids."

13. Artikel 9 skall betecknas artikel 10 och följande skall läggas till som andra stycke:

"Offentliggörandet skall normalt ske inom en månad efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen."

14. Artikel 10 skall betecknas artikel 11 och skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Budgeten skall uppställas i ecu.

2. Ecun består av summan av fastställda mängder av medlemsstaternas valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 om ändring av värdet av den beräkningsenhet som används av Europeiska fonden för monetärt samarbete (1)(2).

Varje förändring i ecuns sammansättning som beslutats i enlighet med förordning (EEG) nr 3180/78 skall automatiskt tillämpas på denna bestämmelse.

3. Ecuns värde uttryckt i en viss valuta skall vara lika med summan av motsvarande värden i denna valuta av de valutamängder som ingår i ecun.

Ecuns värde fastställs av kommissionen på grundval av dagskurserna på valutamarknaderna.

Den dagliga omräkningskursen för de olika nationella valutorna skall finnas tillgänglig varje dag och skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Omräkning mellan ecun och de nationella valutorna skall i princip göras till dagskursen. Avvikelser från denna princip tillåts i undantagsfall, i enlighet med de genomförandebestämmelser som avses i artikel 126.

(1) EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971/89 av den 19 juni 1989 (EGT nr L 189, 4.7.1989).

(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1971/89, som nämns ovan, har ecun följande sammansättning från den 21 september 1989 (89/C 241/01):>Plats för tabell>

"

15. Avdelning II: rubriken skall ersättas med följande:

"AVDELNING II

BUDGETPROCESS, BUDGETENS INNEHÅLL OCH STRUKTUR"

16. Avsnitt I: rubriken skall ersättas med följande:

"AVSNITT I

BUDGETPROCESS"

17. Artikel 11 skall betecknas artikel 12 och ersättas med följande:

"Artikel 12

Europaparlamentet, rådet, domstolen och revisionsrätten skall varje år före den 1 juli upprätta en beräkning av sina inkomster och utgifter för nästföljande år.

Ekonomiska och sociala kommittén skall före den 1 juni till rådet överlämna en beräkning av sina inkomster och utgifter för nästföljande år.

Dessa beräkningar skall senast den 1 juli överlämnas till kommissionen och, för kännedom, till Europaparlamentet och rådet."

18. Artikel 12 skall betecknas artikel 13 och ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall, i det preliminära budgetförslag som den förelägger rådet senast den 1 september varje år, göra en sammanställning av gemenskapernas inkomster och sammanställa de beräkningar som avses i artikel 12.

Den skall samtidigt överlämna det preliminära budgetförslaget till Europaparlamentet.

2. Kommissionen skall utarbeta en allmän inledning till det preliminära budgetförslaget. Denna inledning skall bl. a. innehålla följande:

a) Redovisning i tabellform för hela budgeten.

b) Vad gäller kommissionens underavsnitt:

- en beskrivning av den politik som ligger till grund för anslagsansökningarna, med hänsyn tagen till de principer och krav som fastställs i artikel 2,

- en förklaring av förändringar i anslagen från ett budgetår till nästa,

- en detaljerad redogörelse för in- och utlåningspolitiken.

3. Alla övriga avsnitt i det preliminära budgetförslaget skall föregås av en inledning som utarbetas av den berörda institutionen och omfattar de punkter som tas upp i punkt 2 b första och andra strecksatsen.

4. Det preliminära budgetförslaget skall åtföljas av följande arbetsdokument:

a) Vad gäller personal:

- en detaljerad förteckning för varje kategori av personal över budgeterade tjänster och antalet anställda den dag då det preliminära budgetförslaget avlämnas, med angivande av deras fördelning på lönegrader och administrativa enheter (eller större verksamhetsenheter inom Gemensamma forskningscentret),

- en redogörelse som motiverar eventuella förändringar av antalet anställda.

b) Vad gäller subventioner till de organ som inrättats i enlighet med fördragen eller de rättsakter som antagits i enlighet med dessa och till Försörjningsbyrån, en beräkning av inkomster och utgifter som inleds med en förklarande redogörelse som utarbetats av de berörda organen. För Europaskolorna en sammanställning av inkomster och utgifter som inleds med en förklarande redogörelse.

5. Kommissionen skall också till det preliminära budgetförslaget bifoga

- en analys av den ekonomiska förvaltningen för det föregående budgetåret enligt artikel 80, och en balansräkning över gemenskapernas tillgångar och skulder den 31 december det föregående budgetåret enligt artikel 81,

- ett yttrande över de andra institutionernas beräkningar. Detta yttrande får innehålla avvikande beräkningar med motiveringar."

19. Följande artikel skall införas:

"Artikel 14

Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran från Europaparlamentet, rådet, domstolen eller revisionsrätten vad gäller deras respektive avsnitt, förelägga rådet en ändringsskrivelse genom vilken det preliminära budgetförslaget ändras på grundval av nya uppgifter, som inte fanns tillgängliga när det preliminära budgetförslaget upprättades.

Kommissionen måste emellertid, utom under mycket speciella omständigheter, förelägga rådet en sådan ändringsskrivelse minst 30 dagar före Europaparlamentets första läsning av budgetförslaget, och rådet måste förelägga Europaparlamentet skrivelsen minst 15 dagar före den nämnda första läsningen."

20. Följande artikel skall införas:

"Artikel 15

1. Vid oundvikliga, särskilda och/eller oförutsedda omständigheter får kommissionen lägga fram preliminära förslag till tilläggs- eller ändringsbudgetar.

Med preliminärt förslag till tilläggsbudget avses varje förslag som skulle innebära att de totala åtagande- och/eller betalningsbemyndigandena ökar, eller att medel anslås till en eller flera nya verksamheter utan att de totala anslagen ökar.

Med preliminärt förslag till ändringsbudget avses varje förslag som skulle innebära ändringar av budgeten av finansiell eller teknisk art, utan att de totala anslagen ökar och utan att medel anslås till nya verksamheter.

2. Preliminära tilläggs- och ändringsbudgetar skall omfattas av bestämmelserna i artikel 78 i Parisfördraget, artikel 203 i Romfördraget och artikel 177 i Euratomfördraget.

De skall läggas fram, granskas, fastställas och slutgiltigt antas i samma form och enligt samma förfarande som den budget vars beräkningar de ändrar. De måste motiveras med hänvisning till denna.

3. Alla preliminära förslag till tilläggs- eller ändringsbudgetar måste normalt överlämnas till rådet senast den dag som fastställts för framläggande av det preliminära budgetförslaget för nästföljande budgetår.

De behöriga myndigheterna skall behandla dem med hänsyn till hur brådskande de är.

4. Kommissionen skall till den budgetansvariga myndigheten överlämna begäran om tilläggs- och/eller ändringsbudgetar från Europaparlamentet, rådet, domstolen eller revisionsrätten. Kommissionen får bifoga ett avvikande yttrande.

5. Om rådet efter mottagandet av ett preliminärt förslag till tilläggs- eller ändringsbudget inte anser det nödvändigt att utarbeta ett budgetförslag, skall det bestämma sin ståndpunkt efter en överläggning med Europaparlamentet.

6. Preliminära förslag till tilläggs- och/eller ändringsbudgetar skall åtföljas av motiveringar och av den information om budgetens genomförande under det föregående och det innevarande budgetåret som finns tillgänglig vid tiden för deras upprättande."

21. Artikel 13 skall betecknas artikel 16.

22. Artikel 14 skall betecknas artikel 17 och ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Budgeten skall antas i enlighet med artikel 78 i Parisfördraget, artikel 203 i Romfördraget och artikel 177 i Euratomfördraget.

2. När budgeten har förklarats slutgiltigt antagen av Europaparlamentets ordförande är varje medlemsstat förpliktad att, från och med den 1 januari nästföljande budgetår eller från och med dagen för den formella förklaringen om den görs efter den 1 januari, tillhandahålla gemenskapen de belopp man är skyldig till enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel(1).

(1) EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1.".

23. Följande artikel 18 skall införas:

"Artikel 18

Kommissionen och den budgetansvariga myndigheten får komma överens om att tidigarelägga vissa datum för överlämnande av beräkningarna och för antagande och överlämnande av de preliminära budgetförslagen och budgetförslagen. Denna överenskommelse får emellertid inte medföra förkortning eller försening av de frister som tillåts för behandlingen av dessa texter enligt artikel 78 i Parisfördraget, artikel 203 i Romfördraget och artikel 177 i Euratomfördraget."

24. Avsnitt II: rubriken skall ersättas med följande:

"AVSNITT II

BUDGETENS STRUKTUR OCH UTFORMNING"

25. Artikel 15 skall betecknas artikel 19 och ersättas med följande:

"Artikel 19

1. Budgeten skall utgöras av

- en allmän inkomstberäkning,

- separata avsnitt indelade i inkomst- och utgiftsberäkningar för Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten. Ekonomiska och sociala kommitténs inkomster och utgifter skall tas upp i avsnittet som rör rådet och presenteras i form av en inkomst- och utgiftsberäkning, indelad på samma sätt och enligt samma regler som budgetens avsnitt.

Kommissionens avsnitt skall utgöras av följande delar:

- En "del A" för institutionens personal- och administrationsutgifter.

Inkomsterna och utgifterna för Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall bifogas denna del av kommissionens avsnitt.

- En "del B" för driftutgifter, indelad i så många underavsnitt som krävs.

2. Inom varje avsnitt skall inkomst- och utgiftsposterna delas in efter slag eller ändamål i avdelningar, kapitel, artiklar och punkter.

3. Inom ramen för budgetförfarandet skall kontoplanen fastställas vad gäller fördelningen av inkomster och utgifter på avdelningar, kapitel och artiklar.

4. Varje avsnitt i budgeten samt del A och B i kommissionens avsnitt får innehålla ett kapitel för "preliminära anslag" och ett kapitel för "reserver för oförutsedda utgifter". De anslag som förs upp i dessa kapitel får endast användas genom överföring enligt det förfarande som fastställs i artikel 26.

5. Kommissionens avsnitt får innehålla en "negativ reserv" på högst 200 miljoner ecu. Denna reserv, som skall tas upp i ett särskilt kapitel, får omfatta både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

Denna reserv måste utnyttjas före budgetårets slut genom överföring enligt det förfarande som fastställs i artikel 26.

6. Underavsnittet för utgifter inom garantisektionen vid EUGFJ skall innehålla en valutareserv för vilken villkoren för användning och finansiering fastställs i rådets beslut 88/377/EEG av den 24 juni 1988 om budgetdisciplin(1) och beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel samt av de genomförandebestämmelser som antagits för den sistnämnda.

7. I en bilaga till del B i kommissionens avsnitt skall dessutom det dokument enligt artikel 20.5 som visar alla in- och utlåningstransaktioner ingå.

(1) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 29.".

26. Artikel 16 skall betecknas artikel 20 och ersättas med följande:

"Artikel 20

I fråga om budgetens innehåll gäller följande bestämmelser:

1. I den allmänna inkomstberäkningen skall ingå

- gemenskapernas beräknade inkomster för budgetåret i fråga, indelade i avdelningar, kapitel, artiklar och punkter,

- inkomsterna för det föregående budgetåret, indelade i avdelningar, kapitel, artiklar och punkter,

- relevanta anmärkningar till varje underavdelning.

2. I varje institutions avsnitt skall ingå

a) vad gäller inkomstberäkningen:

- varje institutions beräknade inkomster för budgetåret i fråga, indelade i avdelningar, kapitel, artiklar och punkter enligt ett decimalsystem för klassificering,

- de inkomster som togs upp i budgeten för det föregående budgetåret och de inkomster som fastställts för det senaste budgetår för vilket årsbokslut har upprättats, enligt samma indelning,

- relevanta anmärkningar till varje inkomstrubrik.

b) vad gäller utgiftsberäkningen:

ba) för de olika punkterna, artiklarna, kapitlen, och avdelningarna

- de anslag som avsatts för budgetåret i fråga, dvs. åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena under de budgetrubriker för vilka man har kommit överens om denna åtskillnad,

- de anslag som avsatts för det föregående budgetåret,

- de verkliga utgifterna för det senaste budgetår för vilket årsbokslut har upprättats, fastställda enligt följande:

- Under de rubriker där ingen åtskillnad gjorts mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden:

- verkliga betalningar under det senaste budgetår för vilket årsbokslut har upprättats samt överföringar till det närmast följande budgetåret.

- Under de rubriker där åtskillnad gjorts mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden:

- vad gäller åtaganden: åtaganden som gjorts under budgetåret på grundval av budgetårets anslag och de anslag som överförts från det föregående budgetåret,

- vad gäller betalningar: betalningar som effektuerats under budgetåret på grundval av budgetårets anslag och de anslag som överförts från det föregående budgetåret.

bb) relevanta anmärkningar till varje underavdelning. Dessa anmärkningar skall omfatta

- den grundläggande rättsakten, om en sådan finns,

- alla nödvändiga förklaringar angående anslagens art och ändamål,

- för verksamheter som finansieras med åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden: en översikt över betalningarna för det berörda budgetåret och budgetåren därefter.

3. Vad gäller personal skall följande ingå:

- För varje avsnitt i budgeten, en tjänsteförteckning där antalet permanenta och tillfälliga tjänster som beviljats inom ramarna för budgetanslagen fastställs för varje lönegrad i varje kategori och inom varje tjänstegrupp. Försörjningsbyråns personal skall visas separat i kommissionens tjänsteförteckning.

- En tjänsteförteckning för de anställda som avlönas med anslagen till forskning och teknisk utveckling och som beviljats inom ramarna för budgetanslagen, indelade efter kategori och lönegrad och med åtskillnad mellan permanenta och icke-permanenta tjänster.

- Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de tjänsteföreskrifter som tillämpas på dessa tjänstemän.

- En tjänsteförteckning där antalet tjänster för varje lönegrad inom varje kategori fastställs för

- Byrån för officiella publikationer,

- Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning,

- Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.

Tjänsteförteckningen skall utöver antalet tjänster som beviljats för budgetåret även visa antalet tjänster som beviljades för det föregående budgetåret.

4. Tjänsteförteckningen skall utgöra en absolut gräns för varje institution. Inga utnämningar får göras utöver denna gräns.

Halvtidstjänster som beviljats av den utnämnande myndigheten i enlighet med artikel 55a i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna får kompenseras genom rekrytering av annan personal inom de ramar som fastställts av den budgetansvariga myndigheten vid budgetförfarandet.

5. Vad gäller in- och utlåning skall följande ingå:

a) I den allmänna inkomstberäkningen, de budgetrubriker som förts upp med symboliskt anslag med relevanta anmärkningar.

b) I kommissionens avsnitt

- de budgetrubriker som hänför sig till transaktionskategorierna och som förts upp med symboliskt anslag, så länge inga faktiska utgifter som måste täckas med särskilda medel har uppstått,

- anmärkningar med hänvisningar till den rättsliga grunden och, i förekommande fall, storleken på de planerade transaktionerna och den finansiella garanti som gemenskaperna ger för genomförandet av dessa transaktioner.

c) I en bilaga till del B i kommissionens avsnitt, upplysningsvis,

- löpande kapitaltransaktioner och skuldförvaltning,

- kapitaltransaktioner och skuldförvaltning för budgetåret i fråga."

27. Artikel 17 skall betecknas artikel 21.

28. Artikel 18 skall betecknas artikel 22 och ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

"För användningen av de anslag som förts upp för betydelsefulla gemenskapsåtgärder krävs en grundrättsakt, i enlighet med det förfarande och de bestämmelser som fastställs i punkt 3 c i avsnitt IV i den gemensamma förklaringen av den 30 juni 1982(*).

(*) EGT nr C 194, 28.7.1982, s. 1.".

b) Följande punkt skall läggas till:

"3. Varje institution skall i enlighet med artikel 2 vidta lämpliga åtgärder, både vad gäller organisation och uppföljning, för att säkerställa att de mål som den satt för den egna verksamheten uppnås."

c) Tidigare punkt 3 skall betecknas punkt 4 och skall ersättas med följande:

"4. Med undantag för fallen enligt artiklarna 28, 29, 39, 48 och 52 rörande upphävande av styrekonomens beslut, får kommissionen och var och en av de övriga institutionerna delegera sina befogenheter vad gäller budgetens genomförande i enlighet med de villkor som fastställs i deras respektive interna arbetsordning och inom de gränser som de själva sätter i fullmakten.

De befullmäktigade får endast agera inom ramarna för de befogenheter som uttryckligen har tilldelats dem.

Alla berörda instanser skall underrättas om fullmakten i enlighet med genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

d) Tidigare punkt 4 skall betecknas punkt 5.

29. Följande artikel 23 skall införas:

"Artikel 23

Om inkomster och utgifter förvaltas med hjälp av integrerade datorsystem skall bestämmelserna i avsnitt II och III och i avdelning VI tillämpas med hänsyn tagen till huruvida det är möjligt och nödvändigt att använda datoriserad förvaltning. I sådana fall gäller följande:

- Utanordnaren eller räkenskapsföraren får behålla verifikationerna för kontrolländamål.

- Underskrifter och godkännanden får läggas till i lämplig datoriserad form.

Villkoren för genomförandet av denna artikel skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

30. Artikel 19 skall betecknas artikel 24 och ersättas med följande:

"Artikel 24

Varje institution skall utnämna en styrekonom.

Denne skall utföra sina uppgifter i enlighet med de principer som fastställs i artikel 2 och bestämmelserna i artikel 13.3. Han skall till kommissionen rapportera alla eventuella problem han uppmärksammar beträffande förvaltningen av gemenskapsfinanserna.

Han skall ansvara för kontrollen av

- åtaganden och attester för samtliga utgifter,

- fastställande och mottagande av samtliga inkomster.

Styrekonomen måste rådfrågas vid upprättandet av redovisningssystemen vid den institution till vilken han är knuten. Han skall ha tillgång till informationen i dessa system.

Denna tjänsteman skall granska de dokument som berör utgifter och inkomster samt, vid behov, utföra kontroller på platsen.

Styrekonomen får assisteras i sina uppgifter av en eller flera biträdande styrekonomer.

De särskilda regler som tillämpas på dessa tjänstemän och som skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126, skall utformas på ett sådant sätt att de garanterar tjänstemännens oberoende i tjänsteutövningen. Utnämning och befordran av dessa tjänstemän, regler för disciplin och förflyttning samt avbrott i eller upphörande av tjänsterna skall regleras genom motiverade beslut som för kännedom skall meddelas Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

De berörda personerna och de institutioner där de är anställda får väcka talan vid domstolen. I frågor som gäller styrekonomens oberoende får denne väcka talan mot sin egen institution."

31. Artikel 20 skall betecknas artikel 25 och ersättas med följande:

"Artikel 25

Inom varje institution skall mottagande av inkomster och betalning av utgifter utföras av en räkenskapsförare.

Räkenskapsföraren skall utnämnas av institutionen.

Räkenskapsföraren har ensam befogenhet att förvalta medel och andra tillgångar, utan att detta påverkar tillämpningen av det system som avses i artikel 4 och 5 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 omfinansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88(2), och med reservation för denna budgetförordnings artikel 53 andra stycket om betalningsförfaranden, artikel 54 om förskott och artikel 111 om finansieringen av bistånd till länder utanför gemenskapen. Räkenskapsföraren skall ansvara för förvaringen av medlen och tillgångarna.

Räkenskapsföraren skall ansvara för utarbetandet av de redovisningar som avses i artikel 78 81 i denna budgetförordning.

Han får assisteras i sina uppgifter av en eller flera biträdande räkenskapsförare, som utnämns på samma sätt som räkenskapsföraren.

De särskilda regler som skall tillämpas på räkenskapsföraren och på biträdande räkenskapsförare skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126.

(1) EGT Nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EGT Nr L 185, 15.7.1988, s. 1."

32. Artikel 21 skall betecknas artikel 26 och ersättas med följande:

"Artikel 26

1. Anslag skall delas in efter ändamål i kapitel och artiklar.

2. Europaparlamentet och rådet får inom de egna avsnitten i budgeten överföra anslag mellan kapitel och mellan artiklar.

Domstolen och revisionsrätten får inom sina egna avsnitt i budgeten överföra anslag mellan artiklar inom varje kapitel. Den budgetansvariga myndigheten och kommissionen skall underrättas tre veckor innan sådana överföringar görs.

3. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten

a) överföra anslag mellan artiklar inom varje kapitel,

b) överföra anslag mellan kapitel inom var och en av avdelningarna för personal- och administrationsutgifter. Den budgetansvariga myndigheten skall underrättas tre veckor innan sådana överföringar görs.

4. Kommissionen får föreslå den budgetansvariga myndigheten överföringar mellan kapitel inom varje avsnitt i budgeten, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 och 3.

Överföringsförslag skall åtföljas av relevanta och detaljerade dokument med en redogörelse för anslagens användning samt beräkningar av behoven fram till budgetårets slut, både för de rubriker till vilka anslagen skall överföras och för de rubriker från vilka anslagen skall överföras.

Förslag från de övriga institutionerna till överföringar mellan kapitel skall överlämnas till den budgetansvariga myndigheten. Kommissionen får bifoga sitt yttrande till dessa förslag.

5. Den budgetansvariga myndigheten skall fatta beslut om överföringar av anslag enligt följande:

a) Vad gäller överföringsförslag som rör utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa skall rådet, efter samråd med Europaparlamentet, fatta beslut med kvalificerad majoritet inom sex veckor, utom i brådskande fall. Europaparlamentet skall yttra sig i så god tid att rådet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden. Om rådet inte fattar beslut inom denna tid skall överföringsförslaget anses vara godkänt.

b) Vad gäller överföringsförslag som rör andra utgifter än dem som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa skall Europaparlamentet, efter samråd med rådet, fatta beslut inom sex veckor, utom i brådskande fall. Rådet skall yttra sig med kvalificerad majoritet i så god tid att Europaparlamentet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden. Om Europaparlamentet inte fattar beslut inom denna tid skall överföringsförslaget anses vara godkänt.

c) Överföringsförslag som rör både utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa och andra utgifter skall anses vara godkända om varken rådet eller Europaparlamentet har beslutat något annat inom sex veckor från den dag då respektive institution mottog förslagen. Om Europaparlamentet och rådet i fråga om sådana förslag till överföringar minskar den föreslagna överföringen med olika belopp, skall det minsta av de belopp som godtagits av den ena av de två institutionerna anses vara godkänt. Om en av institutionerna underkänner överföringen skall den inte göras.

6. Anslag får även överföras, genom beslut av den budgetansvariga myndigheten, mellan rubriker under vilka åtskillnad görs mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden och rubriker för icke-differentierade anslag.

7. Varje förslag till överföring inom eller mellan kapitel skall godkännas av styrekonomen, som skall intyga att anslagen är disponibla.

8. Anslag får endast överföras till budgetrubriker under vilka anslag har beviljats i budgeten eller som förts upp med symboliskt anslag.

9. Denna artikel skall tillämpas på anslag som motsvaras av inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål enligt artikel 4.2 endast så länge inkomsterna verkligen används till detta ändamål.

10. Överföringar inom de avdelningar i budgeten som behandlar anslagen till garantisektionen vid EUGFJ skall omfattas av särskilda bestämmelser enligt artikel 104."

33. Artikel 22 skall betecknas artikel 27 och ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 första stycket skall "i artikel 3" ersättas med "i artikel 4".

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Trots bestämmelserna i artikel 4 och 5 får följande belopp användas på nytt under den rubrik som den ursprungliga utgiften belastade:

a) Inkomster som uppkommit genom återbetalning av belopp som felaktigt betalats med budgetanslag.

b) Förtjänster från leveranser av varor och tjänster till andra institutioner eller organ, även innefattande återbetalningar av traktamenten från institutioner eller organ för vilkas räkning sådana betalats.

c) Mottagna försäkringsersättningar.

d) Inkomster i samband med uthyrning.

e) Inkomster från försäljning av publikationer och filmer.

f) Återbetalning från medlemsstaterna, enligt bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, av skatter som ingår i priset på varor och tjänster som levereras till kommissionen.

g) Inkomster från tillhandahållande mot betalning av varor och tjänster.

h) Förtjänster från försäljning av fordon, utrustning och installationer samt vetenskapliga och tekniska apparater, utrustning och material som skall ersättas eller skrotas.

Beloppen måste användas på nytt före utgången av budgetåret efter det budgetår då inkomsterna togs emot.

Kontoplanen skall innehålla avräkningskonton som gör det möjligt att följa hur både inkomster och utgifter används på nytt."

c) I punkt 3 skall "artikel 3" ersättas med "artikel 4".

d) Punkterna 4 och 5 skall ersättas med följande:

"4. Trots bestämmelserna i artikel 4 får justeringar göras för kursskillnader som uppstår i samband med budgetens genomförande. Den slutliga vinsten eller förlusten skall räknas med i årets saldo.

5. I de fall som avses i punkt 1 c och 2 b, d, e, g och h skall användning på nytt och avdrag endast kunna ske om detta möjliggörs genom bestämmelser i anmärkningarna till budgeten."

34. Artikel 23 skall betecknas artikel 28 och ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 första stycket skall andra meningen ersättas med följande:

"Sådana förslag skall överlämnas till institutionens styrekonom för godkännande och till räkenskapsföraren för preliminär registrering."

b) I punkt 1 första stycket skall b ersättas med följande:

"b) förslaget är formellt korrekt och överensstämmer med gällande bestämmelser, särskilt i budgeten och förordningarna, och även i alla rättsakter som antagits för genomförandet av fördragen och förordningarna, samt med de principer om sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2."

c) I punkt 1 andra stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126",

d) I punkt 1 sista stycket sista meningen skall "var tredje månad" ersättas med "inom en månad".

e) I punkt 2 första stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

f) I punkt 2 andra stycket skall f ersättas med följande:

"f) kravet överensstämmer med de principer om sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2".

35. Artikel 24 skall betecknas artikel 29 och ändras på följande sätt:

a) Följande mening skall läggas till punkt 1 tredje stycket:

"Om nödvändigt skall han inleda kravförfarandet."

b) Punkt 2 andra stycket skall ersättas med följande:

"Syftet med styrekonomens godkännande är att fastslå att avståendet är formellt korrekt och överensstämmer med de principer om sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2. Det berörda förslaget skall registreras av räkenskapsföraren."

c) I punkt 2 tredje stycket sista meningen skall "var tredje månad" ersättas med "inom en månad".

d) I punkt 4 skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

36. Artikel 25 skall betecknas artikel 30.

37. Artikel 26 skall betecknas artikel 31 och ersättas med följande:

"Artikel 31

Beräkningar av de egna medlen och i förekommande fall av bidragen från medlemsstaterna enligt artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel, skall tas upp i budgeten, uttryckta i ecu. De skall göras tillgängliga i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89."

38. Artikel 27 skall betecknas artikel 32 och ersättas med följande:

"Artikel 32

Saldot för varje budgetår skall tas upp i budgeten för nästföljande budgetår som inkomst om det rör sig om ett överskott eller som utgift om det rör sig om ett underskott.

Beräkningar av denna inkomst eller utgift skall tas upp i budgeten under budgetförfarandet och vid behov i en ändringsskrivelse som överlämnas i enlighet med artikel 14. Beräkningarna skall upprättas i enlighet med de principer som fastställs i artikel 15 i förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89.

När räkenskaperna avslutats för varje budgetår skall eventuella avvikelser från beräkningarna tas upp i budgeten för nästföljande budgetår i en tilläggs- eller ändringsbudget."

39. Artikel 28 skall betecknas artikel 33 och ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. De bidrag till finansiering av vissa kompletterande forskningsprogram som avses i artikel 11.2 c i beslut 88/376/EEG, Euratom skall inbetalas enligt följande:

- Sju tolftedelar av det belopp som tas upp i budgeten skall betalas senast den 31 januari.

- De återstående fem tolftedelarna skall betalas senast den 15 juli.

2. Om budgeten inte slutgiltigt antagits före budgetårets början skall de bidrag som avses i punkt 1 baseras på det belopp som visas i budgeten för det föregående budgetåret."

b) Punkt 2 skall betecknas punkt 3.

c) Punkt 3 skall betecknas punkt 4 och skall ersättas med följande:

"4. Inbetalningarna skall tas upp på det konto som föreskrivs i artikel 9.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 och underkastas de villkor som fastställs i artikel 11 i den förordningen."

d) Följande punkt skall läggas till:

"5. De finansiella bidrag som avses i artikel 11.2 c i beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för gemenskapernas egna medel (för slutförande av kompletterande forskningsprogram) skall omräknas till den kurs som gällde för ecun den näst sista arbetsdagen i månaden före den månad under vilken bidragen togs upp i räkenskaperna."

40. Artikel 29 skall betecknas artikel 34 och ersättas med följande:

"Artikel 34

1. Kommissionen skall en gång i månaden till Europaparlamentet och rådet sända siffror över budgetens genomförande både vad gäller inkomster och utgifter. Dessa siffror skall även visa användningen av överförda anslag.

Dessa siffror skall sändas inom tio arbetsdagar efter varje utgången av varje månad.

2. Kommissionen skall fyra gånger om året och i princip inom 30 arbetsdagar efter utgången av mars, juni, augusti och december, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om budgetens genomförande både vad gäller inkomster och utgifter. Denna rapport skall även visa användningen av överförda anslag från tidigare budgetår.

Den budgetansvariga myndigheten får granska dessa rapporter.

3. Siffrorna och kvartalsrapporterna skall samtidigt sändas till revisionsrätten."

41. Artikel 30 skall upphöra att gälla.

42. Artikel 31 skall betecknas artikel 35.

43. Artikel 31 skall betecknas artikel 36 och ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall "artikel 96" ersättas med "artikel 99".

b) I punkt 3 skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

44. Artikel 33 skall betecknas artikel 37 och ersättas med följande:

"Artikel 37

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23 skall inom varje institution förslag till åtaganden tillsammans med underlag överlämnas till styrekonomen och räkenskapsföraren. Förslagen skall bl. a. innehålla uppgifter om utgiftens ändamål, det beräknade beloppet om möjligt med angivande av valutaslag, den budgetpost som skall belastas samt namn på och en beskrivning av borgenären. Efter styrekonomens godkännande skall förslagen registreras i enlighet med genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

45. Artikel 34 skall betecknas artikel 38 och ändras på följande sätt:

a) Det första stycket skall betecknas punkt 1.

b) I punkt 1 skall d ersättas med följande:

"d) de principer om sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2 har tillämpats."

c) Följande punkt skall läggas till:

"2. Godkännandet får inte vara villkorligt."

d) Det andra stycket skall betecknas punkt 3 och "artikel 106" skall ersättas med "artikel 126".

46. Artikel 35 skall betecknas artikel 39 och

a) i första stycket skall "artikel 34" ersättas med "artikel 38.1",

b) i andra stycket skall "i de två första punkterna i artikel 18" ersättas med "i de två första punkterna i artikel 22",

c) i det sista stycket i sista meningen skall "var tredje månad" ersättas med "inom en månad".

47. Artikel 36 skall betecknas artikel 40.

48. Artikel 37 skall betecknas artikel 41 och

a) i punkt 1 skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126",

b) punkt 2 skall utgå,

c) punkt 3 skall betecknas punkt 2.

49. Artikel 38 skall betecknas artikel 42.

50. Artikel 39 skall betecknas artikel 43.

51. Artikel 40 skall betecknas artikel 44 och tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

- "det belopp som skall betalas (med siffror och bokstäver) uttryckt i ecu eller i nationell valuta,".

52. Artikel 41 skall betecknas artikel 45 och i första stycket skall "artikel 106" och "artikel 59" ersättas med "artikel 126" respektive "artikel 65".

53. Artikel 42 skall betecknas artikel 46 och ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande och skall betecknas punkt 1:

"1. Utanordnaren får göra delbetalningar i enlighet med de regler som styr det berörda området eller i enlighet med avtalsbestämmelser.

I sådana fall skall den första betalningsordern åtföljas av dokument som fastslår borgenärens fordran på delbetalningen i fråga. Senare betalningsorder skall innehålla en hänvisning till de verifikationer som redan lämnats och en upprepning av den första betalningsorderns referensnummer."

b) Andra, tredje och fjärde stycket skall betecknas punkt 2.

c) I tredje stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

d) I fjärde stycket skall "artikel 49" ersättas med "artikel 54".

54. Artikel 43 skall betecknas artikel 47 och ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande:

"Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23 skall betalningsorder sändas till styrekonomen för förhandsgodkännande."

b) I andra stycket skall b ersättas med följande:

"b) betalningsordern överensstämmer med åtagandet av utgiften och att beloppet är korrekt, med hänsyn tagen till de principer om och krav på sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2,".

55. Artikel 44 skall betecknas artikel 48 och "artikel 35" skall ersättas med "artikel 39".

56. Följande artikel skall införas:

" Artikel 48b

Reglerna för betalning av räntor som mottagare av stöd från gemenskapen är skyldiga vid återbetalning till gemenskapen av felaktigt utbetalda belopp skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126, utan att detta påverkar tillämpningen av eventuella bestämmelser i de grundläggande rättsakterna om gemenskapens politik inom olika sektorer."

57. Artikel 45 skall betecknas artikel 50.

58. Artikel 46 skall betecknas artikel 51.

59. Artikel 47 skall betecknas artikel 52.

60. Artikel 48 skall betecknas artikel 53: i andra stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

61. Artikel 49 skall betecknas artikel 54 och ändras på följande sätt:

a) I första stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

b) Följande skall införas som ett nytt andra stycke:

"Endast räkenskapsföraren får överföra medel till förskottskontona, utom i de undantagsfall som anges i genomförandebestämmelserna till denna förordning."

c) det andra stycket blir efter detta tredje stycket.

62. Följande avsnitt skall införas:

"AVSNITT IV

FÖRVALTNING AV TJÄNSTER"

63. Följande artikel skall införas:

"Artikel 55

1. Inom varje institution skall följande upprättas:

a) En förteckning över tjänsterna med en arbetsbeskrivning för alla tjänster i kategori A.

b) Ett organisationsschema som visar enheternas organisation och anger alla administrativa enheters arbetsuppgifter.

2. Om en tjänst i budgeten försetts med noten "avvecklas" får den inte besättas nästa gång en tjänst blir ledig inom samma tjänstegrupp."

64. Rubriken i avdelning IV avsnitt I skall ersättas med följande:

"AVSNITT I

AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV VAROR OCH TJÄNSTER; AVTAL OM KÖP, LEASING OCH HYRA"

65. Artikel 50 skall betecknas artikel 56 och punkt 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 56

1. Avtal om köp eller hyra av byggnader eller varor, om tillhandahållande av tjänster eller om utförande av byggnadsarbete skall vara skriftliga. Utom när det gäller avtal om köp av redan uppförda byggnader eller om leasing av en byggnad, skall alla sådana avtal slutas efter det att en anbudsinfordran har utfärdats antingen genom bundet anbudsförfarande eller fritt anbudsförfarande.

Avtal får emellertid slutas genom privat överenskommelse under de förhållanden som avses i artikel 58.

Avtal får slutas mot faktura eller räkning i fall enligt artikel 63."

66. Artikel 51 skall betecknas artikel 57 och i punkt 3 skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

67. Artikel 52 skall betecknas artikel 58 och

a) i a skall "när avtalet... innefattar? ett belopp av högst 6 500 ecu" ersättas med "inom den tidsperiod som fastställs i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

b) i b skall "artikel 51" ersättas med "artikel 59".

68. Artikel 53 skall betecknas artikel 59.

69. Artikel 54 skall betecknas artikel 60 och skall ersättas med följande:

"Artikel 60

Inom varje institution skall alla avtal om belopp som överstiger en summa som fastställs i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 före utanordnarens beslut överlämnas för yttrande till en rådgivande kommitté för upphandling och avtal.

Institutionerna kan vid behov inrätta en gemensam rådgivande kommitté för upphandling och avtal.

Närmare bestämmelser för dessa kommittéers verksamhet skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

70. Artikel 55 skall betecknas artikel 61 och i första stycket skall "artikel 54" ersättas med "artikel 60".

71. Artikel 56 skall betecknas artikel 62 och ändras på följande sätt:

a) I första stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

b) Tredje stycket skall ersättas med följande:

"För avtal vilkas belopp överstiger den gräns som fastställs i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 är säkerheten obligatorisk. En säkerhet kan behållas fram till det slutgiltiga mottagandet."

72. Artikel 57 skall betecknas artikel 63 och skall ersättas med följande:

"Artikel 63

Avtal får ingås mot betalning enligt faktura eller räkning om det beräknade värdet på varorna, tjänsterna eller arbetet inte överskrider de gränser som fastställs i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

73. Artikel 58 skall betecknas artikel 64 och skall ersättas med följande:

"Artikel 64

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som fastställs i denna förordning skall varje institution, när den sluter sådana avtal som avses i förordningen, följa de direktiv om offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten och om leveranser som antagits av rådet för att genomföra Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, om beloppen är lika stora som eller större än de belopp som anges i dessa direktiv.

Genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 skall även innehålla de tilläggsbestämmelser som visar sig nödvändiga för tillämpningen av den här artikeln."

74. Artikel 59 skall betecknas artikel 65 och skall ersättas med följande:

"Artikel 65

Permanenta inventarieförteckningar som visar mängden av och värdet på all lös och fast egendom som tillhör gemenskaperna skall föras enligt kommissionens föreskrifter. Endast lös egendom som överskrider ett visst värde som skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 skall tas upp i dessa inventarieförteckningar.

Varje institution skall utföra egna kontroller för att säkerställa att inventarieförteckningen stämmer överens med verkliga förhållanden, i enlighet med genomförandebestämmelserna enligt artikel 126."

75. Artikel 60 skall betecknas artikel 66 och i första stycket skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126".

76. Artikel 61 skall betecknas artikel 67 och i första stycket skall "avyttras" ersättas med "säljs, skänks bort...."

77. Artikel 62 skall betecknas artikel 68 och i första stycket skall "artikel 59" ersättas med "artikel 65".

78. Artikel 63 skall betecknas artikel 69 och i sista meningen skall "i europeiska beräkningsenheter" ersättas med "i ecu".

79. Artikel 64 skall betecknas artikel 70 och skall ersättas med följande:

"Artikel 70

I kontoplanen skall åtskillnad göras mellan resultatkonton och balanskonton.

Kontoplanen skall bestå av följande två delar:

a) Konton för budgetmässiga utgifter och inkomster som i detalj visar budgetens genomförande.

b) Balansräkningskonton som visar institutionernas tillgångar. Dessa konton skall visa de förväntade följderna av gemenskapernas rättsliga förpliktelser.

Närmare bestämmelser om kontoplanens upprättande och funktion vad gäller transaktioner som rör både tillgångarna och budgetens genomförande skall fastställas i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126.

Bokföringen skall göra det möjligt att upprätta en årlig tillgångsredovisning och en månatlig inkomst- och utgiftsredogörelse för varje kapitel och artikel.

Dessa redogörelser skall överlämnas till styrekonomen, utanordnaren och revisionsrätten."

80. Artikel 65 skall betecknas artikel 71 och

a) i första stycket skall "artiklarna 96 och 102" ersättas med "artikel 99",

b) i andra stycket skall "artikel 42 tredje stycket" ersättas med "artikel 46.2 andra stycket".

81. Artikel 66 skall upphöra att gälla.

82. Artikel 67 skall betecknas artikel 72.

83. Artikel 68 skall betecknas artikel 73 och följande mening skall läggas till:

"Detsamma gäller om en utanordnare försummar att utfärda en betalningsorder eller utan giltig orsak utfärdar den för sent och därigenom kan förorsaka institutionen ett civilrättsligt ansvar gentemot tredje man."

84. Artikel 69 skall betecknas artikel 74.

85. Artikel 70 skall betecknas artikel 75 och

a) i punkt 1 första stycket skall "artikel 46 tredje punkten" ersättas med "artikel 51 tredje stycket",

b) i punkterna 3 och 5 skall "artikel 106" ersättas med "artikel 126",

c) punkt 3 tredje och fjärde styckena skall betecknas punkt 4,

d) punkt 4 skall betecknas punkt 5.

86. Artikel 71 skall betecknas artikel 76.

87. Artikel 72 skall betecknas artikel 77.

88. Artikel 73 skall betecknas artikel 78 och ändras på följande sätt:

a) Inledningen och punkt 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 78

"Kommissionen skall senast den 1 maj påföljande år upprätta en konsoliderad inkomst- och utgiftsredovisning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget för det budgetår som slutade den 31 december. Den konsoliderade inkomst- och utgiftsredovisningen skall innehålla följande:

1. En tabell över inkomsterna som visar

- beräknade inkomster för budgetåret,

- ändringar av inkomstberäkningarna på grund av tilläggs- eller ändringsbudgetar samt ytterligare inkomster enligt artikel 4.2 andra stycket,

- fordringar som fastställts under budgetåret,

- utestående fordringar från det föregående budgetåret,

- inkomster som mottagits under budgetåret och inkomster som överförts i enlighet med artikel 7.4,

- utestående belopp vid budgetårets slut,

- nedskrivna fordringar.

Till denna tabell skall bifogas en översikt över inkomster som överförts i enlighet med artikel 7.4 och i förekommande fall saldon och bruttobelopp för de transaktioner som avses i artikel 27.2.

Dessutom skall bifogas en översikt över fördelningen på medlemsstaterna av utestående belopp vid budgetårets slut för vilka betalningskrav utfärdats."

b) I punkt 2 sista strecksatsen skall "artikel 6" ersättas med "artikel 7".

c) I punkt 3

- fjärde strecksatsen skall "artikel 6" ersättas med "artikel 7",

- femte strecksatsen skall "artikel 6" ersättas med "artikel 7",

- andra stycket skall "artikel 22.2" ersättas med "artikel 27.2".

d) Följande strecksats skall läggas till punkt 4:

"- en översikt som för varje budgetår för vilket årsbokslut har upprättats, för varje post och för varje medlemsstat visar effekten av de beslut om avslutning av räkenskaperna som fattats under budgetåret varvid kontoplanen för det aktuella budgetåret används."

89. Artikel 74 skall betecknas artikel 79 och skall ersättas med följande:

"Artikel 79

Varje institution skall senast den 1 mars till kommissionen överlämna de uppgifter som krävs för upprättande av inkomst- och utgiftsredovisningen samt balansräkningen, efter att först ha förelagt dem för sin respektive styrekonom. Samtidigt skall institutionerna lämna ett bidrag till den analys av den ekonomiska förvaltningen som avses i artikel 80."

90. Artikel 75 skall betecknas artikel 80 och skall ersättas med följande:

"Artikel 80

1. Inkomst- och utgiftsredovisningen skall omfatta alla inkomst- och utgiftstransaktioner från det föregående budgetåret för varje institution. Den skall ställas upp i samma form och följa samma indelning som budgeten.

2. Inkomst- och utgiftsredovisningen skall inledas med en analys av den ekonomiska förvaltningen för året i fråga.

Vid utarbetandet av denna analys skall varje institution lämna upplysningar om förverkligandet av de principer och mål som avses i artikel 2."

91. Artikel 76 skall betecknas artikel 81 och skall ersättas med följande:

"Artikel 81

1. Kommissionen skall senast den 1 maj upprätta en konsoliderad balansräkning över gemenskapernas tillgångar och skulder per den 31 december det föregående budgetåret. En redogörelse över kontonas förändringar och saldon samma dag skall bifogas.

Balansräkningen skall på tillgångssidan visa summan av upplupna intäkter, och på skuldsidan summan av upplupna kostnader som skall belasta budgetåret men som ännu inte bokförts.

2. Dessa dokument skall överlämnas till styrekonomen."

92. Artikel 77 skall betecknas artikel 82 och "den 1 juni" skall ersättas med "den 1 maj".

93. Artikel 78 skall betecknas artikel 83 och skall ersättas med följande:

"Artikel 83

1. Revisionsrätten och dess ledamöter får biträdas i sina uppgifter av tjänstemän vid rätten. Rätten själv eller en av dess ledamöter skall underrätta de myndigheter där den delegerade tjänstemannen skall arbeta om de uppgifter som delegerats till honom.

2. Europaparlamentet, rådet och kommissionen skall så snart som möjligt underrätta revisionsrätten om alla beslut och alla regler som antas i enlighet med artiklarna 4.4, 7.2, 7.3, 7.6, 9, 17.1 och 26.

3. Institutionerna skall underrätta revisionsrätten om alla procedurregler som antas på det finansiella området.

4. Revisionsrätten skall underrättas om utnämning av utanordnare, styrekonomer, räkenskapsförare och förskottsförvaltare samt om fullmakter och utnämningar enligt artikel 22, 24, 25 och 54."

94. Artikel 79 skall betecknas artikel 84 och "artikel 19 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2891/77 och artikel 80 i denna budgetförordning" skall ersättas med "artikel 18 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 och artikel 85 i denna budgetförordning".

95. Artikel 80 skall betecknas artikel 85 och skall ersättas med följande:

"Artikel 85

Revisionsrättens revision skall utföras på grundval av räkenskapshandlingar och vid behov på plats. Syftet med revisionen skall vara att fastställa inkomsternas och utgifternas laglighet och formella riktighet med beaktande av bestämmelserna i fördragen, budgeten, budgetförordningarna och alla andra rättsakter som antagits i enlighet med fördragen, samt att kontrollera att den ekonomiska förvaltningen har varit sund.

För att kunna utföra sin uppgift har revisionsrätten rätt att på det sätt som anges i artikel 87 använda sig av alla dokument och all information rörande den ekonomiska förvaltningen inom alla enheter och organ som den granskar. Revisionsrätten har befogenhet att inhämta upplysningar hos alla tjänstemän som ansvarar för inkomst- eller utgiftstransaktioner och att utnyttja alla kontrollmöjligheter som enheterna eller organen har.

Revisionsrätten får, för att erhålla den information som är nödvändig för att den skall kunna utföra den uppgift som anförtrotts den genom fördragen och de rättsakter som antagits för att genomföra dem, på egen begäran närvara när kommissionen utför kontroller enligt artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 729/70 och artiklarna 17 och 18 i förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89. Denna bestämmelse gäller också vid kontroll av fonder som inrättats av gemenskaperna.

På begäran från revisionsrätten skall varje institution tillåta finansinstitut i vilka gemenskapen har tillgodohavanden att möjliggöra för rätten att säkerställa att externa uppgifter stämmer med räkenskaperna."

96. Artikel 81 skall betecknas artikel 86.

97. Artikel 82 skall betecknas artikel 87 och ändras på följande sätt:

a) I första stycket skall följande läggas till:

"samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats på ett magnetiskt datamedium.",

b) I b andra stycket skall "artikel 80 första stycket" ersättas med "artikel 85 första stycket".

c) Sista stycket skall ersättas med följande:

"För att kunna beviljas gemenskapsmedel skall mottagare utanför institutionerna skriftligen godkänna att en kontroll av användningen av de beviljade beloppen utförs av revisionsrätten."

98. Artikel 83 skall betecknas artikel 88 och skall ersättas med följande:

"Artikel 88

För den årsrapport från revisionsrätten som avses i artikel 78 i Parisfördraget, artikel 206a i Romfördraget och artikel 180a i Euratomfördraget gäller följande bestämmelser:

1. Revisionsrätten skall senast den 15 juli underrätta kommissionen och den berörda institutionen om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser måste behandlas konfidentiellt. Varje institution skall sända sitt svar till revisionsrätten senast den 31 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, skall samtidigt sända sina svar till kommissionen.

2. Årsrapporten skall innehålla en bedömning av om den ekonomiska förvaltningen har varit sund.

3. Utöver de eventuella sammanfattande rapporter eller allmänna iakttagelser som revisionsrätten anser lämpliga skall årsrapporten innehålla ett avsnitt för varje institution. Rätten skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att institutionernas svar på dess iakttagelser offentliggörs direkt efter iakttagelserna.

4. Revisionsrätten skall senast den 30 november till de myndigheter som skall bevilja ansvarsfrihet och till de övriga institutionerna överlämna sin årsrapport tillsammans med svaren, och den skall säkerställa att rapporten och svaren offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

99. Artikel 84 skall upphöra att gälla.

100. Artikel 85 skall betecknas artikel 89 och skall ersättas med följande:

"Artikel 89

1. Europaparlamentet skall före den 30 april påföljande år, efter en rekommendation från rådet som antagits med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet vad gäller budgetens genomförande. Om detta datum inte kan hållas skall parlamentet eller rådet underrätta kommissionen om orsakerna till uppskjutandet.

Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet skall kommissionen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för beslutet undanröjs.

2. Beslutet om ansvarsfrihet skall omfatta räkenskaperna över gemenskapernas samtliga inkomster och utgifter, det saldo som uppstår samt gemenskapens tillgångar och skulder enligt balansräkningen. Det skall innehålla en bedömning av det ansvar kommissionen visat vad gäller budgetens genomförande under det gångna budgetåret.

3. Styrekonomen skall ta hänsyn till de iakttagelser som tas upp i besluten om beviljande av ansvarsfrihet.

4. Institutionerna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i besluten om ansvarsfrihet.

5. På Europaparlamentets eller rådets begäran skall institutionerna rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de enheter som ansvarar för budgetens genomförande. Dessa rapporter skall även överlämnas till revisionsrätten.

Institutionerna måste i en bilaga till inkomst- och utgiftsredovisningen för det närmast följande budgetåret redogöra för de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i besluten om ansvarsfrihet.

6. Verifikationer som hänför sig till bokföringen och till upprättandet av inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen skall behållas under fem år efter dagen för beslutet om ansvarsfrihet vad gäller budgetens genomförande.

Dokument som rör transaktioner som inte avslutats skall dock behållas under längre tid än den nämnda perioden, nämligen fram till utgången av året efter det år då transaktionerna avslutas.

Varje institution skall avgöra vilken avdelning som skall förvara verifikationerna."

101. Följande artikel skall införas:

"Artikel 90

1. Utöver årsrapporten får revisionsrätten också när som helst framlägga sina synpunkter i form av särskilda rapporter om speciella frågor och avge yttranden på begäran från en av gemenskapens institutioner.

2. Den berörda institutionen eller det berörda organet skall underrättas om de särskilda rapporterna.

Den berörda institutionen skall ha två och en halv månad på sig för att underrätta revisionsrätten om sina eventuella kommentarer till synpunkterna i fråga.

Om revisionsrätten beslutar att offentliggöra sådana synpunkter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall dessa åtföljas av eventuella kommentarer från den berörda institutionen eller de berörda institutionerna.

Europaparlamentet och rådet skall underrättas om den särskilda rapporten och i samverkan med kommissionen besluta om någon åtgärd skall vidtas och i så fall vilken.

3. Om de yttranden som avses i punkt 1 inte berör lagförslag eller utkast till lagstiftning som revisionsrätten har rådfrågats om, får rätten offentliggöra dem i EGT. Rätten skall fatta beslut om offentliggörande efter samråd med den institution som begärde yttrandet eller den institution som berörs av rättens analys. Till yttranden som offentliggörs i EGT skall bifogas svaren från den berörda institutionen eller de berörda institutionerna."

102. Avdelning VII: rubriken skall ersättas med följande:

"AVDELNING VII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ANSLAG TILL FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING"

103. Artikel 86 94 skall ersättas med följande:

"Artikel 91

Bestämmelserna i avdelning I VI och XII skall tillämpas på de anslag till forskning och teknisk utveckling som tas upp i den särskilda underavdelning som avses i artikel 92, utom där annat föreskrivs i denna avdelning.

Artikel 92

1. Anslagen för de verksamheter som omfattas av denna avdelning skall tas upp i en särskild underavdelning till del B i kommissionens avsnitt.

Denna underavdelning skall innehålla de anslag som är avsedda för förverkligandet av mål för forskning och teknisk utveckling med hjälp av följande åtgärder:

a) Direkta åtgärder bestående av forskningsprogram som genomförs av Gemensamma forskningscentret och som i princip helt finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

b) Indirekta åtgärder bestående av program som genomförs inom ramen för avtal som sluts med tredje man och som i princip delvis finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget (projekt med delade kostnader).

c) Samordnade åtgärder bestående av arbete som inletts av gemenskapen för att samordna de individuella forskningsprojekt som genomförs i medlemsstaterna och för vilka endast de administrativa utgifterna finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

d) Eventuella finansiella bidrag från gemenskapen till tilläggsprogram i enlighet med artikel 130l i Romfördraget, eller till forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater, inbegripet bidrag till de strukturer som skapats för genomförandet av dessa program i enlighet med artikel 130m i Romfördraget, eller samarbete med tredje land eller internationella organisationer enligt artikel 130n i Romfördraget, eller deltagande i de gemensamma organ som avses i artikel 130o i Romfördraget.

e) Andra verksamheter som bedrivs inom Gemensamma forskningscentret, t.ex. fri forskning, vetenskapligt och tekniskt stöd till kommissionen samt tjänster för utomstående organ och individer.

2. Anslagen till projekt inom ramprogrammet för verksamheter på området för forskning och teknisk utveckling skall tas upp separat i denna underavdelning.

Artikel 93

1. Kontoplanen för den särskilda underavdelning som avses i artikel 92 skall göras på grundval av ändamålet med de utgifter som uppstår vid förverkligandet av målen för forskningen och den tekniska utvecklingen eller vid de andra verksamheter som nämns i artikeln.

I anmärkningarna till varje underavdelning skall även anges

- det antal anställda som beviljats för det innevarande året,

- upplysningar om tilläggsprogrammen, de program som genomförs av flera medlemsstater samt samarbete med tredje land eller med internationella organisationer, med en uppgift om storleken på eventuella finansiella bidrag från gemenskapen.

2. Personalanslagen till Gemensamma forskningscentret skall dock tas upp separat i ett särskilt kapitel.

Artikel 94

Följande skall finnas med som bilaga till den särskilda underavdelning som avses i artikel 92:

- En jämförelsetabell som anger fördelningen på ändamål och typ av utgifter av anslagen i underavdelningen, enligt genomförandebestämmelserna i artikel 126.

För att underlätta förvaltningen får kommissionen lägga upp anslagskonton som motsvarar genomförandeinsatserna.

- En plan över åtaganden och betalningar som visar den planerade användningen av åtagandebemyndigandena och de motsvarande betalningsbemyndigandena. Planen skall revideras årligen.Artikel 95

Trots artikel 26 får kommissionen inom den underavdelning som avses i artikel 92 överföra anslag från ett kapitel till ett annat vad gäller de verksamheter som avses i artikel 92.1 a och den fria forskning som avses i artikel 92.1 e, förutsatt att dessa verksamheter ingår i ramprogrammet.

Dessa överföringar får inte medföra att den ursprungliga tilldelningen för vart och ett av de program som avses i artikel 92.1 a ökar eller minskar med mer än 15 % i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. De får inte medföra att de anslag som avsatts för fri forskning i form av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden ökar med mer än 5 % av den ursprungliga tilldelningen för alla program som avses ovan.

Denna särskilda bestämmelse gäller inte personalanslag till Gemensamma forskningscentret.

För tillämpningen av artikel 26 skall de budgetrubriker som berör de verksamheter som avses i artikel 92.1 b, c och d betraktas som kapitel.

Artikel 96

1. Kommissionen får tillhandahålla tjänster för utomstående organ eller individer i enlighet med anmärkningarna i budgeten till kapitlen och artiklarna i fråga.

Trots artikel 5 får de inkomster som därigenom uppstår ge upphov till ytterligare anslag enligt följande:

- Åtagandebemyndigandena får ökas med ett belopp som motsvarar återbetalningarna enligt de avtal som slutits med de utomstående organen eller individerna.

- Betalningsbemyndigandena får ökas med ett belopp som motsvarar de fastställda fordringarna på dessa återbetalningar.

2. Trots artikel 7.2 skall de ytterligare anslagen kvarstå tills de bortfaller genom inkomst- och utgiftsredovisningen.

3. När det i anmärkningarna till budgeten finns bestämmelser om att vissa kategorier av utgifter skall återbetalas till den allmänna budgeten, skall dessa återbetalningar i enlighet med genomförandebestämmelserna bokföras i inkomstberäkningen under rubriker som upprättats särskilt för detta ändamål.

Artikel 97

1. Vad gäller avtal på de områden som omfattas av denna avdelning får det i genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 fastställas särskilda bestämmelser för

- de beloppsgränser som avgör villkoren för slutande av avtal,

- Rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt vad gäller dess funktioner och befogenheter.

2. Trots bestämmelserna i artikel 66 första stycket skall försäljning av vetenskaplig och teknisk utrustning tillåtas utan föregående offentliggörande, efter beslut av utanordnaren som fattas efter det att Rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt har yttrat sig."

104. Artikel 95 skall betecknas artikel 98 och ersättas med följande:

"Artikel 98

Bestämmelserna i avdelning I VI och XII skall tillämpas på de utgifter som finansieras av garantisektionen vid EUGFJ i enlighet med förordning (EEG) nr 729/70 och som effektueras genom de myndigheter eller organ som avses i artikel 4.1 i den förordningen enligt de genomförandebestämmelser som antagits i enlighet med artikel 5.3 i samma förordning, utom där annat föreskrivs i denna avdelning.

Särskilda åtgärder som styrs direkt av kommissionen skall genomföras i enlighet med de regler som fastställs i avdelning III i den här förordningen."

105. Artikel 96 skall betecknas artikel 99 och ändras på följande sätt:

a) De två första styckena skall betecknas punkt 1.

b) Följande punkt skall läggas till:

"2. Kommissionen skall varje månad inge en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten skall överlämnas inom 30 arbetsdagar efter utgången av den månad då de faktiska utgifterna effektuerades av medlemsstaterna. Rapporten skall innehålla uppgifter som möjliggör en bedömning av

- utgifternas utveckling med hänsyn till det tidiga varningssystem som avses i artikel 6 i rådets beslut 88/377/EEG av den 24 juni 1988 om budgetdisciplin,

- utgifternas förväntade utveckling under budgetåret i förhållande till marknadsutvecklingen."

106. Artikel 97 skall betecknas artikel 100 och i punkt 2 skall "artikel 96" ersättas med "artikel 99".

107. Artikel 98 skall betecknas artikel 101.

108. Artikel 99 skall betecknas artikel 102 och i punkt 3 skall "artiklarna 97 och 98" ersättas med "artiklarna 100 och 101".

109. Artikel 100 skall betecknas artikel 103 och ersättas med följande:

"Artikel 103

Övergripande preliminära åtaganden som gjorts för ett budgetår i enlighet med artikel 99 och för vilka inga specifika åtaganden enligt kontoplanen och i enlighet med artikel 100 har gjorts före den 1 februari påföljande budgetår, skall frigöras med avseende på det ursprungliga budgetåret."

110. Artikel 101 skall betecknas artikel 104 och ersättas med följande:

"Artikel 104

1. Överföringar mellan artiklar inom varje kapitel skall göras efter beslut som fattas av kommissionen senast den 31 januari i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Kommissionen skall underrätta den budgetansvariga myndigheten om dessa överföringar.

2. Kommissionen kan senast en månad före den 31 januari påföljande budgetår till den budgetansvariga myndigheten överlämna förslag till överföringar av anslag mellan kapitel. Rådet skall inom tre veckor och efter samråd med Europaparlamentet fatta beslut med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet skall yttra sig i så god tid att rådet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden. Om rådet inte har fattat något beslut inom denna period skall överföringsförslagen anses vara godkända.

3. Beslut om överföringar som rör den valutareserv som avses i artikel 19.6 skall fattas i enlighet med artikel 26.5 a."

111. Avdelning IX och artikel 102 i denna skall upphöra att gälla.

112. Följande skall införas som avdelning IX:

"AVDELNING IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BISTÅND TILL TREDJE LAND

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 105

1. Bestämmelserna i avdelning I VI och XII skall tillämpas på bistånd till tredje land som finansieras genom gemenskapens budget, utom där annat föreskrivs i denna avdelning.

2. De anslag som gemenskapen avsätter till sin samarbetspolitik skall användas antingen inom ramen för samarbetsavtal som innehåller ett finansprotokoll ("preferensavtal") eller som ensidigt beviljat bistånd.

3. Anslagen får användas till bl. a. gåvobistånd, lån på särskilda villkor, riskkapital eller räntesubvention och skall administreras av kommissionen, som för gemenskapens räkning får ge antingen Europeiska investeringsbanken eller, på kommissionens ansvar, andra organisationer befogenhet att förvalta en del av anslagen.

Denna bestämmelse berör inte de revisionsbefogenheter som revisionsrätten ges i artikel 206a i Romfördraget.

4. Nedanstående bestämmelser skall reglera användningen av de anslag som administreras av kommissionen.

5. Storleken på de lån på särskilda villkor och på det riskkapital som beviljats skall framgå av balansräkningen enligt artikel 81.

Artikel 106

1. Samarbetsprojekt som antagits av kommissionen kan leda till

- att en finansieringsöverenskommelse upprättas mellan kommissionen, som handlar på gemenskapens vägnar, och mottagarstatens regering eller det organ som styr de mottagande organisationerna eller institutionerna, hädanefter kallade mottagaren, eller

- att ett avtal ingås med internationella organisationer eller med fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att genomföra projektet.

2. I finansieringsöverenskommelsen eller avtalet skall gemenskapens finansiella åtagande för åtgärden i fråga fastställas. Inga utgifter som överstiger detta belopp får belastas budgeten utan att ett tilläggsåtagande görs.

3. För alla investeringsprojekt som finansieras med ett lån på särskilda villkor skall dessutom ett låneavtal upprättas mellan kommissionen, som handlar på gemenskapens vägnar, och låntagaren.

AVSNITT II

GENOMFÖRANDE

Artikel 107

Projekt som omfattas av en finansieringsöverenskommelse skall genomföras av mottagaren i nära samarbete med kommissionen, som skall behålla ansvaret för användningen av anslagen.

Artikel 108

1. Kommissionen kan i preferens- eller finansieringsavtalen ges funktion som chefsutanordnare.

2. Kommissionen skall, i nära samarbete med mottagaren, säkerställa att deltagare i anbudsförfaranden kan konkurrera på lika villkor, att ingen diskriminering förekommer och att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljs. Därför skall kommissionen godkänna villkoren för anbudsinfordran innan dessa offentliggörs, ta del av resultatet av genomgången av anbuden och godkänna förslaget om tilldelning av kontraktet.

Artikel 109

1. I samband med bl. a. preferensavtal får mottagaren utnämna en nationell utanordnare som representerar de nationella myndigheterna vid alla transaktioner i samband med projekt som finansieras av gemenskapen och som omfattas av ett avtal mellan mottagarstaten och gemenskapen.

2. Mottagaren skall överlämna anbudsinfordringar till kommissionen för godkännande innan de offentliggörs. På grundval av beslut som godkänts på detta sätt och i nära samarbete med kommissionen skall mottagaren utfärda anbudsinfordringar, ta emot anbud, leda genomgången av anbuden och fastställa resultaten av anbudsförfarandet.

Kommissionen skall normalt vara representerad när anbuden granskas, om anbudsinfordrans grundpris överskrider den gräns som fastställts i finansieringsöverenskommelsen eller avtalet.

3. Mottagaren skall till kommissionen för godkännande överlämna resultaten av genomgången av anbuden och ett förslag till tilldelning av kontraktet. Mottagaren skall underteckna kontrakt, tilläggskontrakt och beräkningar och skall underrätta kommissionen om dessa. Kommissionen skall vid behov göra individuella åtaganden för kontrakt, tilläggskontrakt och beräkningar i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 36 - 39. Individuella åtaganden skall avräknas mot de åtaganden som gjorts i samband med de finansieringsöverenskommelser som avses i artikel 106.2.

4. Inom ramen för de anslag för vilka åtaganden har gjorts av kommissionen skall mottagaren vid behov kontrollera och godkänna utgifter som omfattas av ett avtal mellan mottagaren och gemenskapen. Mottagaren är ekonomiskt ansvarig inför kommissionen tills dess att denna avslutar de transaktioner för vilka mottagaren ansvarar.

Artikel 110

1. För genomförandet av det preferens- eller finansieringsavtal som ingåtts mellan gemenskapen och mottagarstaten får kommissionen, vad gäller de anslag för vilka den fungerar som utanordnare, representeras i mottagarstaten av en företrädare som godkänts av denna stat.

2. Under ett projekts genomförande skall kommissionens företrädare på grundval av handlingar och på platsen kontrollera att arbetet eller tjänsterna utförs i överensstämmelse med beskrivningen i finansieringsöverenskommelserna, avtalen eller beräkningarna.

Artikel 111

1. För tjänster som utförs i samband med projekt som finansieras med gåvobistånd och som skall betalas i en annan valuta än mottagarstatens skall betalningen effektueras direkt av kommissionen.

2. När betalning skall ske i mottagarstatens valuta får konton gällande i ecu eller i en av medlemsstaternas valutor öppnas hos ett finansinstitut i mottagarstaten i kommissionens namn eller, efter överenskommelse, i mottagarens namn.

Vad gäller preferensavtal får uppgifterna i punkt 5 och 6 anförtros ett finansinstitut som betecknas "betalningsagent".

3. På de konton som avses i punkt 2 skall medel insättas för att möta faktiska likviditetsbehov. Överföringar skall göras i ecu eller, undantagsvis, i en medlemsstats valuta och omräknas till mottagarstatens valuta när betalningarna förfaller till den växelkurs som gällde på betalningsdagen.

4. Ränta på innestående medel på de konton som avses i punkt 2 skall endast användas inom de berörda projekten, om ingenting annat avtalats när ett offentligt finansinstitut fungerar som betalningsagent.

Betalningsagenten skall inte få någon ersättning för sina tjänster.

5. Inom gränserna för de disponibla medlen skall betalningsagenten efter godkännande från kommissionens företrädare betala de belopp som beviljats efter att ha kontrollerat att verifikationerna är tillräckliga och formellt korrekta.

6. Betalningsagenten skall med jämna mellanrum och minst en gång i kvartalet skicka en redovisning över faktiska utgifter och inkomster med verifikationer till kommissionen.

7. Betalningar och inkomster i mottagarlandets valuta skall gå igenom ett avslutningsförfarande innan de slutligen konteras budgetanslagen. Detta förfarande skall bestå i en granskning gjord av kommissionen för att fastställa att kontroll, godkännande och betalning av utgifter samt mottagande av inkomster har ägt rum på ett korrekt sätt i enlighet med denna budgetförordning.

AVSNITT III

TILLDELNING AV KONTRAKT

Artikel 112

Trots bestämmelserna i avdelning IV i denna budgetförordning skall tilldelningen av kontrakt som gemenskapen finansierar till förmån för mottagare av bistånd till tredje land regleras av följande bestämmelser.

Artikel 113

Det förfarande som skall följas vid tilldelning av kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten, leveranser eller tjänster skall fastställas i finansieringsöverenskommelsen eller i kontraktet med hänsyn till följande principer.

Artikel 114

1. Deltagande i anbudsförfaranden skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer som omfattas av tillämpningen av fördragen och för alla fysiska och juridiska personer i mottagarstaten.

I specifikationerna skall därför krävas att anbudsgivarna uppger sin nationalitet och dokumenterar denna på det sätt som normalt krävs enligt deras nationella lagstiftning.

2. I undantagsfall och med angivande av giltiga skäl kan det, på grundval av de särskilda villkor som fastställs i de grundläggande rättsakterna om samarbete och i enlighet med de relevanta förfarandena för beviljande, beslutas att medborgare i tredje land tillåts delta i anbudstävlan om kontrakt som finansieras av gemenskapen.

Artikel 115

Kommissionen och mottagaren skall vidta nödvändiga genomförandeåtgärder för att garantera att deltagandet vid anbudsförfaranden och andra förfaranden för tilldelning av kontrakt som finansieras av gemenskapen blir så stort som möjligt och sker på lika villkor.

De skall därför, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 116 - 118, särskilt sörja för

a) att i god tid offentliggöra anbudsinfordringar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i mottagarstatens officiella tidning,

b) att eliminera diskriminerande behandling eller tekniska specifikationer som kan vara till hinder för ett stort deltagande på lika villkor av alla fysiska eller juridiska personer i medlemsstaterna och i mottagarstaten.

Artikel 116

I brådskande fall eller när bygg- och anläggningsarbetenas eller leveransernas art, ringa omfattning eller speciella egenskaper kräver det, får kommissionen eller mottagaren, efter överenskommelse med kommissionen där motiven anges, undantagsvis bevilja

- tilldelning av kontrakt efter offentlig anbudsinfordran som begränsas till ett visst geografiskt område,

- tilldelning av kontrakt efter selektiv anbudsinfordran,

- slutande av kontrakt genom privat överenskommelse,

- genomförande i offentlig regi.

Artikel 117

Kommissionen och mottagaren skall vid varje transaktion säkerställa att bestämmelserna i artiklarna 115, 116 och 118 iakttas och att det valda anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till bl. a. kostnaden för genomförandet, driftskostnader, tekniskt värde, anbudsgivarnas kvalifikationer och de garantier de erbjuder, bygg- och anläggningsarbetenas eller leveransernas art och villkoren för genomförandet.

Kommissionen och mottagaren skall säkerställa att alla urvalskriterier framgår av anbudsinfordran.

Resultatet av anbudsinfordran skall snarast möjligt offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Vid behov bör det också vara möjligt att offentliggöra resultat av anbudsinfordran i mottagarstatens officiella tidning.

Artikel 118

1. Kontrakt om tjänster och tekniskt samarbete skall tilldelas efter selektiv anbudsinfordran.

I fråga om kontrakt om tjänster och tekniskt samarbete skall kommissionen - vid behov efter ett förberedande urval - utarbeta en begränsad lista över anbudsgivare på grundval av kriterier som garanterar att de har de kvalifikationer, den yrkeserfarenhet och den oavhängighet som krävs och samtidigt ta hänsyn till deras tillgänglighet för projektet i fråga.

2. Vissa kontrakt kan dock tilldelas genom privat överenskommelse, särskilt i följande fall:

- Projekt av mindre omfattning eller med kortare varaktighet.

- Projekt som genomförs av institutioner eller sammanslutningar utan vinstsyfte.

- Förlängning av redan påbörjade projekt.

- Tillfällen då anbudsinfordran inte har givit något resultat.

3. Vad gäller kontrakt om tjänster och tekniskt samarbete skall kommissionen normalt ansvara för utarbetande, förhandling och ingående.

4. I samband med preferensavtal och i fall då detta uttryckligen fastställs i finansieringskontrakten skall de uppgifter som avses i punkt 3 delegeras till mottagaren, efter överenskommelse och i samarbete med kommissionens företrädare.

Artikel 119

Endast de kontrakt om tjänster som tilldelas i kommissionens intresse skall regleras av bestämmelserna i artikel 56 - 64 i budgetförordningen.

AVSNITT IV

REVISION

Artikel 120

1. Varje avtal om finansiering av ett investeringsprojekt skall innehålla uttryckliga bestämmelser om revisionsrättens kontrollbefogenheter.

2. Om revisionsrätten önskar utföra kontroller på mottagarstaternas territorium eller på de staters territorium där mottagarna befinner sig skall detta göras efter överenskommelse med de behöriga myndigheterna i den berörda staten. Denna revision skall begränsas till de kontrollåtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna om gemenskapsstöd och därmed inte omfatta den del av genomförandet för vilket den nationella utanordnaren ansvarar."

113. Följande skall införas som avdelning X:

"AVDELNING X

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRVALTNING AV ANSLAG TILL PERSONAL SOM TJÄNSTGÖR UTANFÖR GEMENSKAPEN OCH DÄRTILL KNUTEN ADMINISTRATION

Artikel 121

Bestämmelserna i avdelning I VI och XII skall tillämpas på verksamheterna inom detta område, utom där annat föreskrivs i denna avdelning.

Artikel 122

Utgifterna för ett budgetår skall tas upp i räkenskaperna för det året om styrekonomen har fått anmälan om godkännande senast den 31 december och utgifterna har betalats före den 15 januari. Utgifter motsvarande betalningar som gjorts senast den 31 december enligt bestämmelserna om förskott får emellertid tas upp i räkenskaperna för det året fram till den 15 februari påföljande år.

Artikel 123

Kommissionen skall i enlighet med artikel 126 anta genomförandebestämmelser om bl. a.

- tilldelning av kontrakt,

- upprättande av inventarieförteckningar,

- bokföring,

- förskottskonton."

114. Avdelning X skall betecknas avdelning XI.

115. Artikel 103 skall betecknas artikel 124 och ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Anslagen till byrån, vilkas totala belopp skall tas upp under en särskild budgetrubrik inom del A i det avsnitt i budgeten som berör kommissionen, skall preciseras i en bilaga till denna del. Anslagen under denna särskilda budgetrubrik får överföras i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 26.

Bilagan skall utformas som en inkomst- och utgiftsberäkning, indelad på samma sätt som budgetens avsnitt.

De anslag som tas upp i denna bilaga skall täcka byråns hela finansiella behov i samband med de uppgifter den utför för gemenskapens institutioner.

3. Under loppet av budgetåret kan beräkningarna vid behov justeras av byråns förvaltningskommitté, som även skall fatta beslut om de överföringar inom bilagan som nödvändiggörs av dessa justeringar. Förvaltningskommittén skall underrätta den budgetansvariga myndigheten om överföringar mellan kapitel tre veckor innan de görs."

b) Punkt 3 skall betecknas punkt 4 och tredje stycket skall utgå.

c) Punkt 4 skall utgå.

d) I punkt 6 andra stycket skall "artikel 22" ersättas med "artikel 27".

e) I punkt 9 skall "artiklarna 73 och 76" ersättas med "artiklarna 78 och 81".

116. Artikel 104 skall betecknas artikel 125.

117. Artikel 105 skall upphöra att gälla.

118. Artikel 106 skall betecknas artikel 126.

119. Artikel 107 skall upphöra att gälla.

120. Artikel 108 skall upphöra att gälla.

121. Följande artikel skall införas:

"Artikel 127

Europaparlamentet och rådet skall granska denna budgetförordning vart tredje år på förslag från kommissionen. Alla ändringar av denna budgetförordning skall antas av rådet efter tillämpning av förlikningsförfarandet, om Europaparlamentet begär detta."

122. Följande artikel skall införas:

"Artikel 128

Till dess att genomförandebestämmelserna enligt artikel 126 träder i kraft, skall de gränsvärden som skall anges för tillämpningen av artiklarna 58, 60, 62, 63 och 97 vara följande:

- Artikel 58 första stycket a: Den gräns under vilken avtal får slutas genom privat överenskommelse skall vara 10 000 ecu.

- Artikel 60: Den gräns över vilken Rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt skall yttra sig skall vara 35 000 ecu.

- Artikel 62 tredje stycket: Gränsen för obligatorisk säkerhet skall vara 250 000 ecu.

- Artikel 63: Gränserna under vilka avtal får slutas mot faktura eller räkning skall vara 750 ecu respektive 2 000 ecu för utgifter som effektueras utanför de provisoriska arbetsplatserna.

- Artikel 97:

- Den gräns under vilken avtal får slutas genom privat överenskommelse skall vara 75 000 ecu för avtal om vetenskaplig och teknisk utrustning och för avtal om bygg- och anläggningsarbeten.

- Gränserna för de befogenheter som Rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt har skall vara

- 350 000 ecu för vetenskapliga och tekniska avtal och avtal om köp av fast egendom,

- 75 000 ecu för avtal om utrustning och leveranser som inte är av vetenskaplig eller teknisk art,

- 25 000 ecu för avtal om utrustning och leveranser som inte är av vetenskaplig eller teknisk art och på vilka bestämmelserna i artikel 58 c, d och e tillämpas."

123. Artikel 109 skall betecknas artikel 129.

124. Följande artikel skall införas:

"Artikel 130

De finansiella reglerna för gemenskapsorgan som är juridiska personer och som mottar bidrag från den allmänna budgeten skall, i största möjliga mån, överensstämma med bestämmelserna i denna budgetförordning och får avvika från dem endast om detta är nödvändigt på grund av de särskilda förhållanden som karaktäriserar de olika organens verksamhet."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 1990.

På rådets vägnar

D. J. O'MALLEY

Ordförande

(1) EGT nr C 115, 8.5. 1989, s. 1 och EGT nr C 193, 31.7.1989, s. 14.

(2) EGT nr C 120, 16.5.1989, s. 230.

(3) EGT nr C 72, 20.3.1989, s. 1.

(4) EGT nr C 89, 22.4.1975, s. 1.

(5) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 3.