Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 av den 13 december 1999 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 18/12/1999 s. 0001 - 0002RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, EURATOM) nr 2673/1999

av den 13 december 1999

om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 78h i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

efter hörande av Regionkommittén, och

av följande skäl:

1. En sådan medling som avses i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring(5) av den 4 mars 1975 har ägt rum.

2. Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), nedan kallad budgetförordningen, bör ändras så att förordningen anpassas till ikraftträdandet av Amsterdamfördraget, enligt vilket protokoll nr 16 till Fördraget om Europeiska unionen om Ekonomiska och sociala kommittén och om Regionkommittén, vilket rör den gemensamma organisationsstrukturen för Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, skall upphävas.

3. I likhet med Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén skall ombudsmannen enligt artikel 22.5 i budgetförordningen(7) vid tillämpningen av denna förordning behandlas som en institution och ha tillgång till ökande finansiella medel, som bör underkastas samma budgetförfarande och samma regler som andra gemenskapsorgan som i budgetförordningen behandlas som en institution.

4. I Europeiska unionens allmänna budget bör därför separata avsnitt inrättas för Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen och de bestämmelser i budgetförordningen som berör dessa bör anpassas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Budgetförordningen ändras på följande sätt.

1. I artikel 7.3 skall "ombudsmannen" läggas till efter "Regionkommittén".

2. Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande: "Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen skall varje år före den första juli upprätta en beräkning av sina inkomster och utgifter för nästföljande år."

b) Andra stycket skall utgå.

3. I artikel 14 skall första stycket ersättas med följande: "Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran från Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén eller ombudsmannen vad gäller deras respektive avsnitt, förelägga rådet en ändringsskrivelse genom vilken det preliminära budgetförslaget ändras på grundval av nya uppgifter som inte fanns tillgängliga när det preliminära budgetförslaget upprättades."

4. Artikel 15.4 skall ersättas med följande: "4. Kommissionen skall till den budgetansvariga myndigheten överlämna begäran om ändrings- och i förekommande fall tilläggsbudget från Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén eller ombudsmannen. Kommissionen får bifoga ett avvikande yttrande."

5. Artikel 19.1 skall ändras på följande sätt:

a) I första stycket skall andra strecksatsen ersättas med följande: "- separata avsnitt indelade i inkomst- och utgiftsberäkningar för Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen."

b) Andra och tredje stycket skall utgå.

6. I artikel 20.3 första strecksatsen skall följande två meningar utgå: "Ombudsmannens personal skall anges separat i parlamentets tjänsteförteckning. Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionalkommitténs personal och deras gemensamma organisation skall anges separat i deras särskilda avsnitt".

7. Artikel 22 skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 22.2 första stycket skall ersättas med följande: "2. Kommissionen skall ge Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen de befogenheter som krävs för att dessa skall kunna genomföra sina respektive avsnitt av budgeten."

b) Andra stycket skall utgå.

8. I artikel 24 första stycket skall meningen "Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén skall gemensamt utnämna en styrekonom" utgå.

9. I artikel 25 andra stycket skall meningen "Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén skall gemensamt utnämna en räkenskapsförare" utgå.

10. Artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 26.2 andra stycket skall ersättas med följande: "Domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen får inom sina egna avsnitt i budgeten överföra anslag mellan artiklar inom varje kapitel. Den budgetansvariga myndigheten och kommissionen skall underrättas tre veckor innan sådana överföringar görs."

b) Artikel 26.4 tredje stycket skall ersättas med följande: "Förslag från de övriga institutionerna, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen till överföringar mellan kapitel skall överlämnas till den budgetansvariga myndigheten. Kommissionen får bifoga sitt yttrande till dessa förslag."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 1999.

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) EGT C 149, 15.5.1998, s. 21 och EGT C 396, 19.12.1998, s. 18.

(2) EGT C 313, 12.10.1998, s. 4.

(3) EGT C 7, 11.1.1999, s. 1 och EGT C 154, 1.6.1999, s. 5.

(4) EGT C 284, 14.9.1998, s. 54.

(5) EGT C 89, 22.4.1975.

(6) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2779/98 (EGT L 347, 23.12.1998, s. 3). Den konsoliderade versionen återfinns i EGT C 80, 25.3.1991, s. 1.

(7) I sin version som följer av förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 1923/94 (EGT L 198, 30.7.1994, s. 4).