Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll - Uttalanden till rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontrollEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 20/04/2001 s. 0001 - 0003Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001

av den 9 april 2001

om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 78 h i denna,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Det faktum att styrekonomen enligt artikel 24 femte stycket andra meningen i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) skall ansvara för både internrevision och finansiell förhandskontroll kan leda till en sammanblandning av de båda funktionerna utan att för den skull skapa jämvikt mellan dem.

(2) I väntan på att den omarbetade budgetförordningen antas bör funktionen för internrevision i den mån det behövs separeras från styrekonomens övriga arbetsuppgifter. Styrekonomen bör således fortsätta att utöva sina nuvarande uppgifter, inklusive den finansiella förhandskontrollen, med undantag av ansvaret för den interna revisionen, som övergår till en internrevisor som är oberoende av styrekonomen.

(3) Särskilt när det gäller kommissionen kräver transaktionsvolymen och dessa transaktioners natur, i synnerhet deras operativa karaktär, att internrevisionen separeras från styrekonomens övriga uppgifter.

(4) Internrevisorn bör ha samma rättigheter och skyldigheter som styrekonomen idag har enligt artikel 24 i budgetförordningen.

(5) För att öka insynen i transaktionerna för budgetens genomförande skall styrekonomen och internrevisorn vid varje institution upprätta en årlig verksamhetsrapport som belyser de viktigaste erfarenheterna av det gångna budgetåret.

(6) Styrekonomens finansiella förhandskontroller och det oberoende som skall garanteras honom vid fullföljandet av hans uppgifter skall inte på något sätt påverkas vid tillämpningen av denna förordning. Styrekonomen skall kunna utöva sina uppgifter i enlighet med artikel 24 i budgetförordningen. Kommissionen bör, när det gäller avsnitt III, liksom övriga institutioner när det gäller deras egna utgifter, se till att styrekonomen fortfarande förfogar över medel och den självständighet som behövs för att fullfölja dessa uppgifter.

(7) Europaparlamentet och rådet har nått en betydande samsyn när det gäller att göra åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll. De har därför konstaterat att det inte finns någon anledning att i det här fallet inkalla medlingskommittén enligt förfarandet i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars 1975(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Budgetförordningen skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 24

a) skall andra stycket ersättas med följande: "Han skall utöva sina uppgifter i enlighet med principerna i artikel 2 och bestämmelserna i artikel 22.3. Han skall rapportera till sin institution om alla problem som han noterar när det gäller förvaltningen av gemenskapens medel. Han skall utarbeta en årlig rapport om sin verksamhet."

b) skall femte stycket ersättas med följande: "Denna tjänsteman skall granska de dokument som berör utgifter och inkomster samt, vid behov, utföra kontroller på platsen."

2. Följande artikel skall införas: "Artikel 24a

1. Kommissionen skall utnämna en internrevisor som skall vara oberoende av styrekonomen. Han skall utnämnas på samma villkor som styrekonomen och skall i sin tjänsteutövning ha tillgång till samma information som styrekonomen och omfattas av samma särskilda bestämmelser som denne i enlighet med artikel 24 andra stycket, fjärde stycket andra meningen samt femte, sjätte, åttonde och nionde styckena.

Den interna revisionen skall framför allt omfatta bedömning av förvaltnings- och kontrollsystemens effektivitet och kontroll av att transaktioner är korrekta. Dessa uppgifter skall utföras enligt de genomförandebestämmelser som avses i artikel 139.

Internrevisorn får inte vara utanordnare eller räkenskapsförare.

2. Kommissionen skall under dess ordförandes överinseende vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att internrevisorn skall kunna utöva sitt ämbete i enlighet med punkt 1.

3. Andra gemenskapsinstitutioner än kommissionen får var och en utnämna en internrevisor som skall utöva sin verksamhet i enlighet med punkt 1. Om en internrevisor inte utnämns skall styrekonomen åta sig internrevisorns uppgifter på de villkor som föreskrivs i punkt 1.

4. Internrevisorn skall avlägga en årlig intern revisionsrapport till sin institution där det anges revisionernas antal och art, vilka rekommendationer som de har gett anledning till samt följderna av dessa rekommendationer."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 april 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT C 311 E, 31.10.2000, s. 328 ochEGT C 62 E, 27.2.2001, s. 294.

(2) Yttrande av den 5 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 327, 17.11.2000, s. 1.

(4) EGT L 356, 31.12.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326, 18.12.1999, s. 1).

(5) EGT C 89, 22.4.1975, s. 1.

Uttalanden till rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll

1. "Europaparlamentet och rådet har nått en betydande samsyn när det gäller att göra åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll. I enlighet med den nya artikel 24a.3 i budgetförordningen förklarar sig parlamentet och rådet beredda att internt införa åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll. De kommer att genomföra denna avgränsning så snart som deras interna kontrollsystem och förfarande är fullt operativa."

2. "Kommissionen anser att internrevisionen bör utföras enligt relevanta internationella normer, på det sätt som föreskrivs i förslaget till ändring av kommissionens förordning från 1993 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen, vilket antogs den 15 november 2000 och om vilket samråd för närvarande pågår med Europaparlamentet och rådet, och på grundval av en riskbedömning enligt bestämmelserna i det förslag om omarbetning av budgetförordningen av den 21 december 1977 som antogs av kommissionen den 26 juli 2000."