Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 786/2004/EG av den 21 april 2004 om ändring av besluten nr 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG och 20/2004/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionenEuropeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 30/04/2004 s. 0007 - 0011Europaparlamentets och rådets beslut nr 786/2004/EG

av den 21 april 2004

om ändring av besluten nr 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG och 20/2004/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129, artikel 137.2, artiklarna 149 och 150, artikel 151.5, artiklarna 152, 153 och 156, artiklarna 166.1 och 175.1 samt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [1], och

av följande skäl:

- nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) [2].

- nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning "Sokrates" [3].

- nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om att inrätta programmet "Kultur 2000" [4].

- nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram "Ungdom" [5].

- nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999-2003 [6].

- nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001-2005) [7].

- nr 1411/2001/EG av den 27 juni 2001 om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar stadsutveckling [8].

- nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning [9].

- nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet [10].

- nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet [11].

- nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006) [12].Det justerade beloppet måste användas vid genomförandet, enligt artikel 166.3 i fördraget, av alla verksamheter som planerats i detta ramprogram.

- nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003-2008) [13].

- nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 [14].

- nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av en allmän ram för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007 [15].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 15 i beslut nr 1720/1999/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 15

Finansiering

1. Finansieringsramen för gemenskapsåtgärden i enlighet med detta beslut skall vara 34,9 miljoner euro för perioden 2002-2004.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen."

Artikel 2

Artikel 10.1 i beslut nr 253/2000/EG skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara 2060 miljoner euro."

Artikel 3

Artikel 3 i beslut nr 508/2000/EG skall ändras på följande sätt:

1) Rubriken "Budget" skall ersättas av rubriken "Finansiering".

2) Första stycket skall ersättas med följande:

"Finansieringsramen för genomförandet av programmet "Kultur 2000" under den period som avses i artikel 1 skall vara 170,7 miljoner euro."

Artikel 4

Artikel 9.1 i beslut nr 1031/2000/EG skall ändras på följande sätt:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara 605 miljoner euro."

Artikel 5

Artikel 3 första stycket i beslut nr 1445/2000/EG skall ersättas med följande:

"Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2004-2007 skall vara 14,75 miljoner euro. 11 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31 december 2006. För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007."

Artikel 6

Artikel 4.5 i beslut nr 163/2001/EG skall ersättas med följande:

"5. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara 52 miljoner euro."

Artikel 7

Artikel 6.1 första stycket i beslut nr 1411/2001/EG skall ersättas med följande:

"1. Denna samarbetsram skall inledas den 1 januari 2001 och avslutas den 31 december 2004. Finansieringsramen för genomförandet av denna samarbetsram under perioden 2001-2004 skall vara 14,8 miljoner euro."

Artikel 8

Artikel 6.1 i beslut nr 50/2002/EG skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara 85,04 miljoner euro, inklusive tekniska och administrativa utgifter."

Artikel 9

Artikel 7.2 i beslut nr 466/2002/EG skall ersättas med följande:

"2. Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 34,3 miljoner euro för perioden 2002-2006."

Artikel 10

Artikel 12.1 i beslut nr 1145/2002/EG skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut skall vara 62,3 miljoner euro under perioden från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2006."

Artikel 11

Beslut nr 1513/2002/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

"1. Det högsta totala beloppet för gemenskapens finansiella stöd till ramprogrammet som helhet skall uppgå till 17883 miljoner euro. I bilaga II fastställs andelarna för var och en av de planerade verksamheterna."

2. Bilaga II skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 12

Artikel 7.1 första stycket i beslut nr 1786/2002/EG skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för den period som avses i artikel 1 skall vara 353,77 miljoner euro. 227,51 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31 december 2006.

För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1januari 2007."

Artikel 13

Artikel 10 i beslut nr 291/2003/EG skall ändras på följande sätt:

1. Rubriken "Budget" skall ersättas med rubriken "Finansiering".

2. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut skall vara 12,1 miljoner euro."

Artikel 14

Artikel 5.1 och 5.2 i beslut nr 20/2004/EG skall ersättas med följande:

"1. Den budget som är avsedd för genomförandet av denna ram under perioden 1 januari 2004-31 december 2007 som anges i artikel 1 skall vara 81,8 miljoner euro, varav 60,6 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31 december 2006.

2. För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007."

Artikel 15

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

[1] Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 april 2004.

[2] EGT L 203, 3.8.1999, s. 9. Beslutet ändrat genom beslut nr 2045/2002/EG (EGT L 316, 20.11.2002, s. 1).

[3] EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 451/2003/EG (EUT L 69, 13.3.2003, s. 6).

[4] EGT L 63, 10.3.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 626/2004/EG (EUT L 99, 3.4.2004, s. 3).

[5] EGT L 117, 18.5.2000, s. 1.

[6] EGT L 163, 4.7.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 2066/2003/EG (EUT L 309, 26.11.2003, s. 9).

[7] EGT L 26, 27.1.2001, s. 1.

[8] EGT L 191, 13.7.2001, s. 1.

[9] EGT L 10, 12.1.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

[10] EGT L 75, 16.3.2002, s. 1.

[11] EGT L 170, 29.6.2002, s. 1.

[12] EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

[13] EGT L 271, 9.10.2002, s. 1.

[14] EUT L 43, 18.2.2003, s. 1.

[15] EUT L 5, 9.1.2004, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAGA

--------------------------------------------------