Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/17


RÅDETS BESLUT

av den 7 juni 2007

om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(2007/436/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE BESTÄMMELSER SOM DET REKOMMENDERAR MEDLEMSSTATERNA ATT ANTA

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 269,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 173,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Bryssel den 15 och 16 december 2005 fastslog bland annat att bestämmelserna om egna medel bör vägledas av det övergripande målet om rättvisa. Dessa bestämmelser bör därför, i enlighet med relevanta slutsatser från Europeiska rådets möte i Fontainebleau 1984, säkerställa att ingen medlemsstat har en budgetbörda som är orimlig i förhållande till dess relativa välstånd. Bestämmelser som gäller enskilda medlemsstater bör därför införas.

(2)

Systemet för gemenskapernas egna medel måste säkerställa att det finns tillräckliga medel för att gemenskapernas politik skall kunna utvecklas i god ordning och med hänsyn till behovet av strikt budgetdisciplin.

(3)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96 (4) bör bruttonationalinkomsten (BNI) definieras vid tillämpning av detta beslut såsom årlig BNI till marknadspriser, beräknad av kommissionen enligt Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (nedan kallat ”ENS 95”).

(4)

Med hänsyn till övergången från ENS 79 till ENS 95 av skäl som rör budget och egna medel, och för att bibehålla de finansiella medel som står till gemenskapernas förfogande oförändrade, har kommissionen gjort nya beräkningar av taket för egna medel och taket för anslag för åtaganden, vilka uttrycks med två decimaler enligt formlerna i artikel 3.1 och 3.2 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (5). Kommissionen lade fram uppgifterna om de nya taken för rådet och Europaparlamentet den 28 december 2001. Taket för egna medel fastställdes till 1,24 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI till marknadspriser, medan taket för anslag för åtaganden fastställdes till 1,31 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI. Vid Europeiska rådets möte den 15 och 16 december 2005 enades man om att dessa tak skulle förbli oförändrade.

(5)

För att de finansiella resurser som står till gemenskapernas förfogande skall bibehållas på samma nivå bör dessa tak uttryckta i procent av BNI anpassas, om ENS 95 ändras på ett sätt som medför betydande förändringar av BNI-nivån.

(6)

Sedan de överenskommelser som ingicks vid de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan införlivats i Europeiska unionens lag, finns det inte längre någon egentlig skillnad mellan jordbrukstullar och övriga tullar. Denna distinktion bör därför även tas bort ur Europeiska unionens allmänna budget.

(7)

För att värna om öppenhet och enkelhet beslutade Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 att den enhetliga uttagssatsen för egna medel från mervärdesskatt skall fastställas till 0,30 %.

(8)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige skall beviljas reducerade uttagssatser för egna medel från mervärdesskatt under perioden 2007–2013 samt att Nederländerna och Sverige skall beviljas en bruttominskning av sina respektive BNI-baserade årliga bidrag till budgeten under samma period.

(9)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att korrigeringsmekanismen till förmån för Förenade kungariket skall behållas liksom den minskade andelen i finansieringen av denna korrigering för Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige. Efter en övergångsperiod 2009–2011 skall emellertid Förenade kungariket fullt ut delta i finansieringen av kostnaderna för utvidgningen, med undantag för utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruket samt de utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). Beräkningen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket skall därför justeras på så sätt att fördelade utgifter till de medlemsstater som anslutit sig efter den 30 april 2004 stegvis utesluts med undantag för ovan nämnda utgifter för jordbruk och landsbygdsutveckling. Den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av att de fördelade utgifterna minskas skall för perioden 2007–2013 inte överstiga 10,5 miljarder EUR räknat i 2004 års priser. Beloppet kommer att justeras om ytterligare länder, förutom Bulgarien och Rumänien, ansluter sig till unionen före 2013.

(10)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att artikel 4, andra stycket, led f i beslut 2000/597/EG, Euratom om att undanta de årliga utgifterna för stöd inför anslutning i anslutande länder från beräkningen av Förenade kungarikets korrigering skall upphöra att gälla vid utgången av 2013.

(11)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 uppmanade kommissionen att genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter på EU:s utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och inkomster, bland annat Förenade kungarikets rabatt, och lägga fram rapport om detta 2008–2009.

(12)

Bestämmelser bör fastställas om övergången från det system som infördes genom beslut 2000/597/EG, Euratom till det system som införs genom det här beslutet.

(13)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 fastslog att detta beslut skall få verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskaperna skall tilldelas egna medel enligt bestämmelserna i följande artiklar i syfte att, i enlighet med artikel 269 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”EG-fördraget”), och artikel 173 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat ”Euratomfördraget”), säkerställa finansieringen av Europeiska unionens allmänna budget.

Europeiska unionens allmänna budget skall, oavsett andra inkomster, i sin helhet finansieras av gemenskapernas egna medel.

Artikel 2

1.   Följande inkomster skall utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens allmänna budget:

a)

Avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan och andra avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredjeländer, tullar på produkter som omfattades av det tidigare fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen samt bidrag och avgifter som föreskrivs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

b)

En för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, beräknade enligt gemenskapens bestämmelser, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4 andra stycket. Det beräkningsunderlag som skall användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat, enligt definitionen i punkt 7.

c)

En enhetlig procentsats, som skall fastställas enligt budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster, som tillämpas på summan av alla medlemsstaters BNI, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 andra stycket.

2.   Inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik, enligt EG-fördraget eller Euratomfördraget, under förutsättning att förfarandet i artikel 269 i EG-fördraget eller i artikel 173 i Euratomfördraget har följts, skall också utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens budget.

3.   Medlemsstaterna skall behålla 25 % av de belopp som avses i punkt 1 a för att täcka kostnaderna för uppbörden.

4.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 b skall fastställas till 0,30 %.

Enbart under perioden 2007–2013 skall emellertid den fasta mervärdesskattesatsen för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland 0,15 % samt för Nederländerna och Sverige 0,10 %.

5.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 c skall tillämpas på varje medlemsstats BNI.

För perioden 2007–2013 skall emellertid Nederländernas BNI-baserade bidrag till budgeten minskas med 605 miljoner EUR per år brutto, medan Sveriges BNI-baserade bidrag skall minskas med 150 miljoner EUR per år brutto, i båda fallen uttryckt i 2004 års priser. Dessa belopp skall justeras efter prisutvecklingen genom tillämpning av den mest aktuella BNP-deflator för EU, uttryckt i euro, som finns tillgänglig när det preliminära budgetförslaget sammanställs och som kommissionen tillhandahåller. Bruttominskningarna skall beviljas efter det att korrigeringen för Förenade kungariket och finansieringen av denna har beräknats enligt artiklarna 4 och 5 i detta beslut, och skall inte påverka vare sig korrigeringen eller finansieringen av denna.

6.   Om budgeten ännu inte har antagits när det berörda budgetåret börjar skall de gällande procentsatserna för uttag av mervärdesskatte- och BNI-baserade bidrag fortsätta att tillämpas till dess att nya satser trätt i kraft.

7.   För tillämpningen av detta beslut skall med BNI avses bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser, så som den beräknas av kommissionen enligt ENS 95, i enlighet med förordning (EG) nr 2223/96.

Om ändringar av ENS 95 medför betydande skillnader i BNI så som den beräknas av kommissionen, skall rådet på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet med enhällighet besluta om dessa ändringar skall tillämpas i fråga om detta beslut.

Artikel 3

1.   Det totala belopp i egna medel som tilldelas gemenskaperna för att täcka anslag för betalningar får inte överskrida 1,24 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

2.   De totala anslag för åtaganden som tas upp i Europeiska unionens allmänna budget får inte överskrida 1,31 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

Ett balanserat förhållande mellan anslag för åtaganden och anslag för betalningar skall upprätthållas för att säkerställa att de är inbördes förenliga och för att möjliggöra att det tak som avses i punkt 1 iakttas under de följande åren.

3.   Om ändringar av ENS 95 medför betydande skillnader i BNI som har relevans för detta beslut skall anslagstaken för betalningar och för åtaganden enligt punkterna 1 och 2 beräknas på nytt av kommissionen, i enlighet med följande formel:

där t står för det senaste året för vilket fullständiga data enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordningen”) (6) finns tillgängliga.

Artikel 4

1.   Förenade kungariket skall beviljas en korrigering när det gäller obalanser i budgeten.

Denna korrigering skall fastställas genom att

a)

beräkna skillnaden under det föregående budgetåret mellan

Förenade kungarikets procentandel av summan av de icke-begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna,

b)

multiplicera skillnaden med de totala fördelade utgifterna,

c)

multiplicera resultatet enligt b med 0,66,

d)

minska resultatet enligt c med verkningarna för Förenade kungariket av övergången till begränsad mervärdesskatt och de betalningar som avses i artikel 2.1 c, dvs. skillnaden mellan

vad Förenade kungariket skulle ha betalat av de belopp som finansieras genom de medel som avses i artikel 2.1 b och c om den enhetliga procentsatsen hade tillämpats på icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets betalningar till följd av tillämpningen av artikel 2.1 b och c,

e)

minska resultatet enligt d med Förenade kungarikets nettoinkomster till följd av ökningen av den procentandel av medlen som avses i artikel 2.1 a som medlemsstaterna behåller för att täcka kostnaderna för uppbörd och därmed sammanhängande kostnader,

f)

vid varje utvidgning av EU beräkna en justering av resultatet enligt e i syfte att minska kompensationen för att därigenom säkerställa att utgifter som inte minskades utvidgningen förblir oförminskade även efter utvidgningen; denna justering skall göras genom att minska de totala fördelade utgifterna med ett belopp som är lika stort som de årliga utgifterna inför anslutningen i de länder som blir medlemmar; alla således beräknade belopp skall föras över till de följande åren och de skall årligen justeras genom tillämpning av den senast tillgängliga BNP-deflatorn för EU, uttryckt i euro, som tillhandahålls av kommissionen. Denna punkt skall upphöra att gälla från och med den korrigering som tas upp för första gången i 2014 års budget,

g)

justera beräkningen genom att från de totala fördelade utgifterna subtrahera de totala fördelade utgifterna för de medlemsstater som anslutit sig till EU efter den 30 april 2004, utom utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruksområdet samt utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från EUGFJ:s garantisektion.

Detta avdrag skall införas successivt enligt följande tabell:

Korrigering för Förenade kungariket, införd i budgeten för första gången år

Procent av utvidgningsutgifterna (enligt definitionen ovan) som skall undantas vid beräkningen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Under perioden 2007–2013 får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de fördelade utgifterna som avses i punkt 1 g inte överstiga 10,5 miljarder EUR i 2004 års priser. Kommissionen skall årligen kontrollera om den kumulerade justeringen av Förenade kungarikets korrigering överstiger detta belopp. Vid denna beräkning skall belopp i löpande priser räknas om till 2004 års priser med hjälp av den senaste BNP-deflatorn för EU, uttryckt i euro, som tillhandahålls av kommissionen. Om gränsen 10,5 miljarder EUR överskrids skall Förenade kungarikets bidrag till budgeten minskas i motsvarande mån.

Totalbeloppet 10,5 miljarder EUR skall justeras uppåt i motsvarande mån om ytterligare länder ansluter sig till unionen före 2013.

Artikel 5

1.   Kostnaden för korrigeringen skall bäras av de andra medlemsstaterna enligt följande system:

a)

Fördelningen av kostnaden skall först beräknas på grundval av varje medlemsstats andel av de betalningar som avses i artikel 2.1 c, med undantag för Förenade kungariket och utan att ta hänsyn till de bruttominskningar av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag som avses i artikel 2.5.

b)

Fördelningen skall sedan justeras så att den andel som skall finansieras av Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige begränsas till en fjärdedel av deras normala andelar enligt denna beräkning.

2.   Korrigeringen skall beviljas Förenade kungariket genom en minskning av dess betalningar enligt artikel 2.1 c. De kostnader som skall bäras av de andra medlemsstaterna skall läggas till de av deras betalningar som följer av tillämpningen i varje medlemsstat av artikel 2.1 c.

3.   Kommissionen skall göra de beräkningar som krävs för att tillämpa artikel 2.5 och artikel 4 samt denna artikel.

4.   Om budgeten ännu inte har antagits vid början av budgetåret, skall den korrigering som beviljats Förenade kungariket och de kostnader som burits av de övriga medlemsstaterna enligt den senaste slutgiltigt antagna budgeten fortsätta att gälla.

Artikel 6

De inkomster som avses i artikel 2 skall användas utan åtskillnad för finansiering av alla utgifter som införts i Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 7

Om gemenskapernas inkomster överskrider de totala faktiska utgifterna under ett budgetår skall överskottet överföras till närmast följande budgetår.

Artikel 8

1.   Gemenskapernas egna medel enligt artikel 2.1 a skall uppbäras av medlemsstaterna enligt deras respektive nationella lagar och andra författningar, vilka vid behov skall anpassas för att uppfylla gemenskapsbestämmelsernas krav.

Kommissionen skall med jämna mellanrum granska de nationella bestämmelser som den underrättats om av medlemsstaterna, meddela medlemsstaterna de justeringar som den anser nödvändiga för att de nationella bestämmelserna skall följa gemenskapsbestämmelserna samt rapportera till budgetmyndigheten.

Medlemsstaterna skall ställa medlen enligt artikel 2.1 a, b och c till kommissionens förfogande.

2.   Rådet skall enligt förfarandet i artikel 279.2 i EG-fördraget och artikel 183 i Euratomfördraget anta de bestämmelser som behövs för att tillämpa detta beslut och för att möjliggöra kontrollen av uppbörden av de inkomster som avses i artiklarna 2 och 5 samt att dessa ställs till kommissionens förfogande och betalas.

Artikel 9

I den fullständiga och omfattande översyn av alla aspekter av EU:s utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och inkomster, inbegripet Förenade kungarikets rabatt, som kommissionen skall genomföra och avlägga rapport om 2008–2009, skall även ingå en övergripande översyn av systemet för egna medel.

Artikel 10

1.   Om inte annat följer av punkt 2 skall beslut 2000/597/EG, Euratom upphöra att gälla den 1 januari 2007. Hänvisningar till rådets beslut 70/243/EKSG, EEG, Euratom av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel (7), till rådets beslut 85/257/EEG, Euratom av den 7 maj 1985 om systemet för gemenskapernas egna medel (8), till rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (9), till rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (10) eller till beslut 2000/597/EG, Euratom skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

2.   Artiklarna 2, 4 och 5 i besluten 88/376/EEG, Euratom, 94/728/EG, Euratom och 2000/597/EG, Euratom skall även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av en för alla medlemsstater enhetlig procentsats på det enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdesskatt, som begränsats till mellan 50 % och 55 % av varje medlemsstats BNI beroende på året i fråga, och på beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket för åren 1988–2006.

3.   Medlemsstaterna skall även fortsättningsvis behålla 10 % av de belopp som avses i artikel 2.1 a, som medlemsstaterna skulle ha gjort tillgängliga före den 28 februari 2001 i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

Artikel 11

Rådets generalsekreterare skall meddela medlemsstaterna detta beslut.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla till rådets generalsekreterare när de fullföljt förfarandena för antagandet av detta beslut enligt sina konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar som avses i andra stycket.

Beslutet får verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 12

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 7 juni 2007.

På rådets vägnar

M. GLOS

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 4 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 203, 25.8.2006, s. 50.

(3)  EUT C 309, 16.12.2006, s. 103.

(4)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(5)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(6)  EUT L 181, 19.7.2003, s. 1.

(7)  EGT L 94, 28.4.1970, s. 19.

(8)  EGT L 128, 14.5.1985, s. 15.

(9)  EGT L 185, 15.7.1988, s. 24.

(10)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 9.