Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1496/2002 av den 21 augusti 2002 om ändring av bilaga I (nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2) och bilaga II (förteckning över domstolar och behöriga myndigheter) till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens områdeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225 , 22/08/2002 s. 0013 - 0013Kommissionens förordning (EG) nr 1496/2002

av den 21 augusti 2002

om ändring av bilaga I (nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2) och bilaga II (förteckning över domstolar och behöriga myndigheter) till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område(1), särskilt artiklarna 3.2 och 4.2 och artiklarna 44 och 74 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 44/2001 får talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i en annan medlemsstat endast med stöd av bestämmelserna i avsnitten 2-7 i kapitel II om domstols behörighet. Enligt artikel 3.2 får särskilt de nationella bestämmelser om domstols behörighet som återfinns i bilaga I inte tillämpas mot en sådan person.

(2) Om en bestämmelse som avses i bilaga I upphävs av en medlemsstat, måste förteckningen ändras.

(3) En ansökan om verkställighetsförklaring i en medlemsstat för en dom som har meddelats i en annan medlemsstat och som är verkställbar i den sistnämnda staten skall göras till den domstol eller den behöriga myndighet som anges i förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 44/2001.

(4) Enligt artikel 38 och följande artiklar och artikel 57.4 i förordning (EG) nr 44/2001 får en ansökan om verkställighetsförklaring av en officiell handling (acte authentique) göras hos en notarie i egenskap av behörig myndighet.

(5) Enligt artikel 74 i förordning (EG) nr 44/2001 skall medlemsstaterna meddela kommissionen ändringar i förteckningarna i bilagorna I-IV.

(6) Nederländerna har meddelat kommissionen en ändring av bestämmelserna om domstols behörighet i bilaga I och av förteckningen över domstolar och behöriga myndigheter i bilaga II. Tyskland har meddelat kommissionen en ändring av förteckningen över domstolar och behöriga myndigheter i bilaga II. Förordning (EG) nr 44/2001 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EG) nr 44/2001 skall åttonde strecksatsen (om Nederländerna) utgå.

Artikel 2

I bilaga II till förordning (EG) nr 44/2001 skall andra strecksatsen "I Tyskland: hos ordföranden i en avdelning av Landgericht" ersättas med följande: "I Tyskland:

a) hos ordföranden i en avdelning av Landgericht,

b) hos en notarie (...) i ett förfarande som avser en verkställighetsförklaring för en officiell handling.".

Artikel 3

I bilaga II till förordning (EG) nr 44/2001 skall nionde strecksatsen "I Nederländerna: hos ordföranden i arrondissementsrechtbank" ersättas med följande: "I Nederländerna: hos voorzieningenrechter van de rechtbank.".

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 augusti 2002.

På kommissionens vägnar

António Vitorino

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.