Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

70/372/EEG: Rådets beslut av den 20 juli 1970 om inrättande av en ständig foderkommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 03/08/1970 s. 0001 - 0001

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0060

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0470

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0060

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0534

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 5 s. 0155

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0015

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0015RÅDETS BESLUT av den 20 juli 1970 om inrättande av en ständig foderkommitté (70/372/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens utkast, och

med beaktande av följande:

I rådets bestämmelser om foder föreskrivs ett förfarande för att upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. För att få till stånd ett sådant samarbete bör en kommitté inrättas som skall utföra de uppgifter som åläggs den enligt dessa bestämmelser.

Det är önskvärt att samarbetet skall utsträckas till alla områden som omfattas av dessa bestämmelser. Kommittén bör följaktligen bemyndigas att behandla alla frågor som rör dessa områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En ständig kommitté för foder (nedan kallad kommittén) inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen till ordförande.

Artikel 2

Kommittén skall utföra de uppgifter som åläggs den till följd av de bestämmelser som rådet har antagit på foderområdet i de fall och på de villkor som fastställs i dessa bestämmelser.

Den får dessutom behandla varje annan fråga som förekommer inom området för dessa bestämmelser och som hänskjuts till den av ordföranden på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 3

Kommittén skall anta sin egen arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1970.

På rådets vägnar

W. SCHEEL

Ordförande