Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/519/EEG av den 19 oktober 1987 om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 27/10/1987 s. 0038 - 0039

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0174

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0174RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1987 om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (87/519/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 74/63/EEG(), senast ändrat genom kommissionens direktiv 87/238/EEG(), anges uttryckligen att rester av bekämpningsmedel ligger utanför direktivets tillämpningsområde.

Förekomsten av rester av bekämpningsmedel i foder kan, på samma sätt som förekomsten av rester av vissa ämnen och produkter som redan är föremål för kontroll, medföra risker för människors hälsa, eftersom i allmänhet giftiga ämnen eller preparat med farliga verkningar ingår i dem.

Det är tillrådligt att bortse från det faktum att bekämpningsmedel P till skillnad från de flesta främmande ämnen och produkter för vilka bestämmelser hittills har antagits P medvetet används av människan till skydd för växtprodukter och inte tillsätts till foder eller beståndsdelar i foder. Möjligheten att bekämpningsmedel kan förekomma i foder utgör inte desto mindre en riskkälla av samma slag som förekomsten av de ämnen och produkter som redan omfattas av direktiv 74/63/EEG.

Bekämpningsmedel bör därför användas på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för människors hälsa.

Några medlemsstater har redan fastställt tillåtna maximihalter för rester av vissa bekämpningsmedel, men dessa maximihalter skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan och utgör ett hinder för den fria rörligheten för foder inom gemenskapen. Det är därför önskvärt att närma de befintliga bestämmelserna till varandra och föra in dem i det tidigare nämnda direktivet som utgör en naturlig ram i detta sammanhang.

Det förefaller berättigat att i ett inledande skede fastställa maximihalter i foder för en grupp mycket beständiga och farliga aktiva substanser som används, eller har använts, i bekämpningsmedel, nämligen organiska klorföreningar. Medlemsstaterna kan därför behålla de maximihalter de har fastställt för rester av andra bekämpningsmedel än dem som upptas i del B i bilaga 1, till dess att ett gemenskapsbeslut fattas enligt de bestämmelser som fastställts för ändringar av bilagorna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 74/63/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.2 c skall ersättas av följande:

"c) fastställande av tillåtna maximihalter för rester av bekämpningsmedel på och i produkter som är avsedda som djurfoder, såvida dessa rester inte finns upptagna i bilaga 1, del B."

2. Följande punkter skall läggas till i bilaga 1, del B:

>Plats för tabell>

3. Rubriken för den tredje spalten i tabellen i del C i bilaga 1 skall ersättas med följande:

"Maximihalt i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12% vattenhalt."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 3 december 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1987.

På rådets vägnar

L. TØRNÆS

Ordförande

()) EGT nr C 197, 18.8.1977, s. 3.

()) EGT nr C 63, 13.3.1978, s. 53.

()) EGT nr C 84, 8.4.1978, s. 4.

()) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.

()) EGT nr L 110, 25.4.1987, s. 25.