Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 88/228/EEG av den 8 april 1988 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 20/04/1988 s. 0030 - 0032

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0134

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0134KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 8 april 1988 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (88/228/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 87/552/EEG(2), särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt direktiv 70/524/EEG skall innehållet i bilagorna regelbundet anpassas med hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Bilagorna kodifierades genom kommissionens direktiv 85/429/EEG(3).

Användning av färgämnet kantaxantin i foder till lax och forell stämmer överens med principerna för godkännande av tillsatser. Det är därför önskvärt att godkänna denna användning av kantaxantin i hela gemenskapen.

Innehållet av vitamin A i vissa foder bör i vissa fall begränsas för att undvika de eventuella negativa hälsoeffekter som ett för stort intag av denna tillsats kan ge.

I vissa medlemsstater har lyckade försök gjorts med nya användningar av de antibiotiska tillsatserna avoparcin och virginiamycin. Dessa nya användningar bör tillåtas provisoriskt på nationell nivå i avvaktan på att de godkänns på gemenskapsnivå.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 70/524/EEG ändras enligt vad som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 16 maj 1988 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 336, 26.11.1987, s. 34.

(3) EGT nr L 245, 12.9.1985, s. 1.

BILAGA

1. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) EEG-nr E 161 g, "Kantaxantin", i punkt 1, "Karotenoider och xantofyller", i del F, "Färgämnen och -pigment", skall kompletteras enligt följande:

">Plats för tabell>"

b) Del H, "Vitaminer, provitaminer och kemiskt väl definierade ämnen med likartad verkan", skall ändras på följande sätt:

aa) Följande skall läggas till som punkt 1.

">Plats för tabell>"

bb) Nuvarande punkt 1, "Vitamin D", skall numreras om till punkt nr 2.

cc) Nuvarande punkt 2 skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. Del A, "Antibiotika", i bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt nr 21, "Virginiamycin", skall kompletteras på följande sätt:

">Plats för tabell>"

b) Punkt nr 22, "Avoparcin", skall kompletteras på följande sätt:

">Plats för tabell>"