Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/348/EG: Rådets beslut av den 22 juni 1995 om fastställande av veterinära bestämmelser och djurhälsobestämmelser gällande Förenade kungariket och Irland för bearbetning av vissa typer av avfall avsedda att saluföras lokalt som foder för vissa kategorier av djurEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 26/08/1995 s. 0008 - 0009RÅDETS BESLUT av den 22 juni 1995 om fastställande av veterinära bestämmelser och djurhälsobestämmelser gällande Förenade kungariket och Irland för bearbetning av vissa typer av avfall avsedda att saluföras lokalt som foder för vissa kategorier av djur (95/348/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv nr 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser, om avlägsnande och bearbetning av animaliskt avfall, saluförande av detta och skydd mot patogener i foder som är av animaliskt ursprung eller fiskbaserat och som ändrar direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att anta regler för behandling av vissa typer av avfall, som är avsett att saluföras lokalt genom mellanhänder som redan är godkända för att behandla små mängder avfall som skall tjäna som foder åt djur vilkas kött inte är avsett som människoföda.

Styckningens stora betydelse för vissa arrangemang som rör avskaffandet av vissa slag av animaliskt avfall i Irland och Förenade kungariket bör beaktas.

Veterinärkontroller bör inrättas för att garantera att ingen hälsorisk för människor eller djur föreligger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut fastställs regler för Förenade kungariket och Irland såvitt avser särskild behandling av vissa typer av avfall som är avsett att saluföras lokalt genom redan godkända mellanhänder i enlighet med artikel 7 i direktiv 90/667/EEG.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1) animaliskt avfall:

- de ämnen som avses i artikel 3.1 a, b och e i direktiv 90/667/EEG, under förutsättning att de inte härrör från djur som dödats inom ramen för åtgärder för sjukdomsbekämpning, och de ämnen som avses i artikel 5, som är avsedda som foder åt djur vilkas kött inte är avsett för mänsklig konsumtion.

2) bearbetning:

- antingen denaturering i syfte att utföra den behandling som föreskrivs i artikel 3, med hjälp av en lösning innehållande ett färgämne som är godkänt av den behöriga myndigheten. Lösningen bör ha en sådan koncentration att färgen syns tydligt på det behandlade köttet, dvs. att hela ytan på samtliga delar av köttet har täckts av den ovan nämnda lösningen, antingen genom att köttet sänkts ner i lösningen eller också genom att det beströtts med ett pulver eller genom något annat sätt att applicera lösningen,

- eller sterilisering på stället, dvs. kokning i vatten eller ånga under tryck tills alla köttets delar är fullständigt genomkokta.

Artikel 3

Djuravfallet bör bearbetas i en anläggning som

- minst uppfyller de krav som avses i bilaga II kapitel I punkterna 1 a (första meningen), 1 b, 1 f, 2, 3 och 4 samt i bilaga II kapitel II punkterna 1, 2, 5, 7, 8 och 9 till direktiv 90/667/EEG,

- är godkänd och registrerad av behörig myndighet.

Artikel 4

Djuravfallet bör transporteras i fordon som minst uppfyller kraven i punkterna 1, 2 och 3 i bilaga I till direktiv 90/667/EEG.

Artikel 5

Efter bearbetning skall djuravfallet

- förpackas före distribution och försäljning, varvid förpackningen skall vara försedd med uppgift om inrättningens namn och adress samt orden "olämpligt för mänsklig konsumtion",

- saluföras lokalt inom medlemsstaten.

Artikel 6

Den behöriga myndigheten skall utföra nödvändiga inspektioner och kontroller genom stickprov för att försäkra sig om att de berörda anläggningarna och deras ägare vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i beslutet.

Artikel 7

Rådet skall på grundval av en rapport från kommissionen åtföljd av eventuella förslag före den 31 december 1998 se över bestämmelserna i detta beslut.

Artikel 8

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juni 1995.

På rådets vägnar

Ph. VASSEUR

Ordförande

(1) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49).